Plasma d’argó acoblat inductivament amb espectrometria de masses

icp

El plasma d’argó acoblat inductivament amb espectrometria de masses (ICP-MS) és una tècnica analítica multielemental que la seva principal característica és que posseeix uns límits de detecció per a la majoria dels elements d’unes poques ppb-ppt, la qual cosa la fa ideal per a l’anàlisi d’elements a nivell traça i ultratraça, a més és capaç de proporcionar mesures qualitatives i quantitatives.
També la possibilitat de realitzar determinacions semicuantitativas, d’elements dels quals no es disposa d’un patró, amb un error inferior al 15%. Per això és probablement, la tècnica més adequada per al control analític de la contaminació ambiental per traces de metalls.

El fonament del ICP-MS consisteix en la separació i posterior determinació dels ions presents en una mostra en funció de la seva massa atòmica. La mostra, en una primera etapa, és sotmesa a alta temperatura mitjançant un plasma ( 8000 K). Amb això s’aconsegueix trencar els enllaços químics dels àtoms presents en la mostra i ionitzar-los. Aquests ions seguidament són sotmesos a camps electromagnètics que provoquen la separació dels mateixos en funció de la relació massa/carrega. Així , els diferents ions arriben al detector separats i llestos per poder ser quantificats.

A causa dels baixos límits de detecció de la tècnica és recomanable la instal·lació dels equips en sales netes (sales blanques) amb un control exhaustiu de la neteja precisament per evitar problemes de contaminació de mostres. A més són necessàries també unes determinades condicions de temperatura i humitat dins del laboratori amb la finalitat d’assegurar la qualitat en les anàlisis.