Inclusió

inclusio

L’educació inclusiva és aquella que ofereix a tots els infants i joves altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats o discapacitats, i l’oportunitat de créixer conjuntament compartint experiències i situacions d’aprenentatge.

La inclusió suposa una millora evolutiva respecte a la idea d’integració. Quan es parla d’integració es pretén facilitar a l’alumnat els suports necessaris perquè pugui participar en el programa del centre educatiu. Es posa l’accent, doncs, en l’adaptació de l’alumnat al centre i a l’entorn. La inclusió pretén que siguin els mateixos centres educatius els que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat que tenen escolaritzat. Això implica identificar les barreres que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació de l’alumnat i cercar-les, eliminar-les o minimitzar-les. L’educació inclusiva de tot l’alumnat crea nous marcs de convivència i genera noves complicitats que afavoreixen l’equitat i la cohesió social.

El nostre centre, amb instal·lacions adaptades a persones amb mobilitat reduïda i de referència per a la concentració d’alumnes amb deficiències visuals i auditives, té una llarga tradició en l’aplicació d’estratègies per a la millora de la integració dels diferents col·lectius amb necessitats, orígens, capacitats i motivacions diferents. Algunes d’aquestes estratègies són les següents:

  • Atenció domiciliària: els alumnes, en edat d’escolaritat obligatòria, que per patir malaties prolongades no pugui assistir al centre docent durant un període superior a 30 dies, podrà rebre atenció educativa al domicili familiar durant el període en què no pugui assistir a classe.
  • Col·laboració amb altres serveis d’atenció específica (HDA). L’atenció educativa a l’aula de l’hospital de dia (HDA) té per objectiu garantir la continuïtat dels processos d’ensenyament-aprenentatge i evitar la desvinculació d’aquests adolescents del sistema educatiu.
  • CREDA (atenció a alumnes amb deficiències auditives). Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular.El nostre centre facilita espais de coordinació als professionals de suport, ja sigui espais físics per al seguiment d’alumnes, com espais de coordinació amb intervenció en les reunions d’equip docent. Aquests professionals poden ser logopedes, psicopedagogs/es especialitzats en audició, llenguatge i comunicació, i audioprotetistes especialitzats en audiopròtesi infantil i juvenil.
  • CREDV (atenció als alumnes amb deficiències visuals). El CREDV és un servei educatiu específic que en col·laboració amb l’ONCE dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d’oferir atenció directa a aquest alumnat i orientació a les famílies. El centre col·labora amb aquest servei i adapta els espais a les necessitats dels alumnes seguint les pautes dels professionals involucrats. Aquests professionals poden ser mestres especialitzats, psicopedagogs/gues, treballadors/es socials i tècnics/ques en tiflotecnologia.
  • L’acollida. El procés d’acollida és la forma en què s’organitza la rebuda dels alumnes nous al centre. Busquem que es trobin des del primer moment acollits i reconeguts com a persones i que vegin en la figura del tutor la persona que ha de fer-los d’interlocutor a l’hora de resoldre qualsevol tipus de problema o dubte. Un objectiu fonamental del procés d’acollida és transmetre i incorporar el principi de no impunitat i seguretat com a via per aconseguir la plena integració el més aviat possible. Tots els alumnes han de conèixer els diferents canals per vehicular les seves inquietuds.