Diversitat

diversitat

L’atenció a la diversitat dels alumnes és una tasca complexa que esdevé un dels reptes per als professors a l’hora de planificar i desenvolupar la seva activitat docent. Requereix tenir una visió àmplia de l’alumne, que el considerin des de tots els seus vessants i que dipositin plena confiança en el desenvolupament de les seves capacitats. Implica, per tant, respectar les diferències i l’especificitat dels alumnes, els processos i moments maduratius, així com els diferents ritmes i estils d’aprenentatge.

En el cas dels alumnes amb necessitats educatives específiques cal tenir en compte que sovint tenen més dificultats per assimilar i generalitzar els aprenentatges. Cal que l’atenció adreçada a aquests alumnes s’organitzi a partir d’un treball funcional, interdisciplinari i motivador que faciliti el desenvolupament d’actituds i habilitats que els permetin participar i aprofitar les activitats, i que els preparin per ser autònoms en els diferents contextos de la vida quotidiana.

L’organització bàsica de l’atenció a la diversitat a l’Institut Mercè Rodoreda es basa en l’agrupament dels alumnes (a banda del seu grup-classe) en grups flexibles anomenats rodes. L’estructura de l’atenció a la diversitat persegueix l’objectiu de treballar amb grups poc nombrosos, sobretot en les matèries instrumentals. Aquest és el recurs que abasta més alumnes al nostre centre.

El pla individualitzat és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes, perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu. Per exemple, els alumnes que estiguin cursant ESO i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries. O bé, els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar al director del centre que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i d’algunes o totes les matèries optatives per a alumnes de l’etapa d’ESO o Batxillerat, segons s’escaigui. Altres situacions de l’alumne que poden donar lloc a plans individualitzat són alumnes que cursen simultàniament estudis de dansa, alumnes amb trastorns i dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDA/H), alumnes dislèxics o amb deficiències visuals i auditives, alumnes en Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) o alumnes en situació de risc.

Un recurs clau per a la inclusió de l’alumnat amb més dificultats és l’aula d’estudi tutelada del centre. L’objectiu d’aquest projecte és atendre els alumnes amb més dificultats durant una franja horària complementaria a l’horari lectiu. Aquest recurs s’adreça a les famílies que no poden fer el seguiment de les tasques i deures dels seus fills, ja sigui per incompatibilitat amb la vida laboral o per no disposar dels recursos adients a casa