Projecte Tàndem

 

En el projecte Tàndem Escola Poblenou de Barcelona + ESMUC, la música s’insereix com a eix transversal dins el currículum de l’educació infantil i primària.

És un projecte d’innovació composat per la conjunció de tres programes d’intervenció educativa i un altre d’avaluació de les tres intervencions.

Aquests quatres programes d’intervenció educativa estarien definits per les següents temàtiques:

  • Formació del professorat en la didàctica del tema-eix a implantar en el centre, la música, així com en la seva competència per liderar, organitzar-se, formar equips de treball i portar a termini tot el projecte.
  • Construcció de la comunitat d’aprenentatge centre-entorn al voltant del tema-eix.
  • Disseny curricular pròpiament dit en base al tema-eix
  • Avaluació de procés i de resultats dels tres programes anteriors

 

 

 

Més informació: