Perfil del contractant

Concurs per licitar el contracte de menjador escolar del curs 2019/20

Títol: ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 08002642/1/2019).
Codi EADOP: 19.140.096
Organisme: Escola Poblenou, de Barcelona
S'ha publicat en el DOGC 7882 de data 24/05/2019
Podeu accedir-hi clicant l'enllaç

 

S’obre el concurs per licitar el contracte de servei de menjador escolar del curs 2019/20 a l’Escola Poblenou. Presentació de proposicions: fins el dia 6 de juny de 2019, a les 14:00 hores

L’horari de presentació de les proposicions és de dilluns a divendres de 9 a 12h. S’haurà de lliurar la documentació al despatx de direcció.

Documents:

Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte de gestió del servei de menjador escolar de l’Escola Poblenou.

PPT Escola Poblenou

Plec de clàusules administratives particulars relatives al contracte del servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia l’Escola Poblenou de Barcelona:

PCAP Escola Poblenou

Memòria justificativa

Les  empreses que estiguin interessades en veure les instal.lacions del  menjador i resoldre possibles dubtes sobre els Plec ens poden visitar  el dimecres 22 de maig a les 10h.

LLISTAT D’EMPRESES PRESENTADES. 

  • CETFORMAT10, SLU
  • COALME CATERING, S.L.
  • MERCHANSERVIS, S.A.
  • BARCILLEURE, S.L.
  • VALORS PROJECTES EDUCATIUS, S.L.

LISTAT D’EMPRESES ADMESES. 

  • CETFORMAT10, SLU
  • COALME CATERING, S.L.
  • MERCHANSERVIS, S.A.
  • BARCILLEURE, S.L.
  • VALORS PROJECTES EDUCATIUS, S.L.

 

Dijous 20 de juny de 2019, a les 9:30 hores, a la Sala de Juntes de la 5a. planta del Consorci d’Educació de Barcelona, pl. Urquinaona, núm. 6, tindrà lloc la lectura de les puntuacions dels sobres B i l’obertura dels sobres C.

Un cop determinats els punts, s’ha pogut veure la puntuació total obtinguda per les 5 empreses. L’empresa que més puntuació ha obtingut ha estat: CETFORMAT10, SLU

https://agora.xtec.cat/escolapoblenou/docs/informe-tecnic-licitacio-de-menjador-escola-poblenou/

Resolució d’ajudicacio-de-serveis-d’alimentacio-i-monitoratge-de-temps-de-migdia-de-l’escola-poblenou-de-barcelona