Projecte educatiu


TRETS D’IDENTITAT

L’Escola Poblenou és un centre integrador, amb bons resultats acadèmics, amb un projecte educatiu consolidat i efectiu, portat a terme per un claustre estable i cohesionat i un equip directiu amb experiència. L’alumnat procedeix principalment de les famílies que resideixen a la zona. La llengua catalana és el vehicle de comunicació de les activitats del centre.

Apostem per la innovació educativa a través del nostre projecte de música, singular i únic al barri. Els alumnes de primària tenen una ampliació horària de mitja hora diària. Introduïm l’anglès a P4 mitjançant jocs, cançons, ..

Potenciem en el nostre alumnat la creativitat i el treball emocional a través del nostre projecte Tàndem de música i dels tallers de plàstica, que es realitzen en tres idiomes.

El nen/a és el centre de l’aprenentatge i arribem al seu desenvolupament integral a través d’un ensenyament individualitzat. L’atenció a la diversitat es vertebra a partir del principi d’inclusió.

BASES DEL MODEL EDUCATIU

La nostra escola potencia la relació harmoniosa entre nens i nenes, la responsabilitat i el civisme. Els principis que orienten el nostre projecte són:

 • Coeducació: realitzant activitats conjuntes com a ara danses, tallers, jocs,… on tots els nens i les nenes realitzen les mateixes activitats, alhora que vetllem per un llenguatge no sexista.
 • Ciutadania: potenciar les bones maneres que permeten una convivència respectuosa.
 • Convivència: afavorint un bon clima de relació en el centre, resolent els conflictes que hi pugui haver.
 • Accés a la informació: donar recursos per a la recerca i tria d’informació útil mitjançant llibres, Internet, revistes, material informàtic i audiovisual.
 • Inclusió: afavorir la igualtat d’oportunitats i donar respostes adequades a les necessitats de tot l’alumnat.
 • Medi ambient: Fomentar la conservació del medi ambient mitjançant el reciclatge i la cura de l’entorn.


OBJECTIUS EDUCATIUS


Assolir un nivell d’excel·lència acadèmica i qualitat educativa, promovent una millora del rendiment de l’alumnat a través de singularitzar el currículum amb l’àrea de música com a eix transversal. Partint del principi que l’aprenentatge i pràctica de la música afavoreixen processos de motivació, autoestima i cohesió social que són transferibles al rendiment.

Afavorir les competències socials, la coeducació, la ciutadania, la convivència, la no discriminació, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual i l’accés a la informació.

Atendre la diversitat. Afavorir el màxim desenvolupament de tot l’alumnat partint de les característiques i possibilitats de cadascú.

Potenciar la col·laboració entre escola i família a través d’entrevistes personals, delegats/des de classe, participació dels pares/mares dins de l’escola a través de tallers, activitats, …


CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

 • Proporcionar a l’alumnat una educació que els permeti créixer i desenvolupar-se com a persones i arribar a ésser membres actius de la societat, tot adquirint i respectant els valors i les normes de convivència.
 • Possibilitar que els alumnes, a partir del coneixement del propi cos, accedeixin al coneixement del seu entorn més proper per, posteriorment, anar coneixent el seu entorn més llunyà.
 • Fomentar l’aprenentatge constructivista, és a dir, partim del què els alumnes ja saben, dels seus coneixements previs, per anar afegint nous coneixements relacionats amb el què ja sabien per a que progressivament puguin construir el seu propi coneixement.
 • Potenciar aprendre a aprendre, és a dir, que arribin a adquirir el màxim grau d’autonomia que els permeti ser conscients del propi procés d’aprenentatge.
 • Fomentar l’esperit crític dels alumnes de manera que tinguin el seu propi criteri.
 • Afavorir una actitud solidària enfront a postures competitives.

 

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES


El centre s’ha implicat en diversos projectes curriculars i d’innovació:

 • Projecte tàndem de música: l’escola conjuntament amb l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) participa en aquest projecte que consisteix en introduir la música com a eix transversal a totes les assignatures.
 • Xarxa Eines pel canvi: és un programa per a la innovació educativa que genera xarxes entre les escoles que treballen l’excel·lència, la cohesió i l’equitat.
 • Pla d’Immersió Lingüística (PIL): per tal de potenciar l’ús i el coneixement de la llengua catalana, aconseguint millorar el domini oral i la competència escrita.
 • Pla Estratègic de Llengües estrangeres (PELE): amb diverses actuacions per tal de millorar la competència lingüística en llengua anglesa, entre elles la introducció de la llengua anglesa a P4 i P5, i els tallers de plàstica en anglès.
 • Projecte TAC: el centre disposa de pissarres digitals, material tecnològic i un pla de treball per garantir l’assoliment de la competències digital.

 

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ


Incentivem la participació de les famílies dins de l’escola. Mitjançant les noves tecnologies, hem aconseguit que els pares i mares dels nens/es participin i coneguin millor el centre. Dins d’aquesta àrea interna s’han generat mecanismes on es poden consultar informacions, projectes de centre, fer suggeriments, …

S’ha creat la figura dels delegats/des de classe. La seva funció és fer arribar a l’escola propostes, peticions, suggeriments, … i construir conjuntament amb el centre una comunitat d’aprenentatge on les famílies siguin pressents dins del centre.

D’aquesta manera s’han engegat projectes com ara:

 • “Contacontes” on dins de l’horari lectiu els pares i mares voluntaris entren a les aules i expliquen diferent contes amb suport informàtic o material (titelles, dibuixos, …)
 • “Tallers en família” on els pares/mares participen aportant així les seves experiències.
 • “L’hort escolar” amb la participació de pares/mares de l’escola que aporten els seus coneixements.

Enllaç al document complet