Programació General Anual

La Programació General Anual té com a objectiu fer una descripció de l’escola en un curs concret i estableix els objectius que es volen assolir així com els criteris per a la seva avaluació. Per tant, ha de recollir, per una part, allò que singularitza el nostre centre i  per altra, els programes i objectius de treball a desenvolupar específicament per a aquest curs.

La PGA és aprovada pel Consell Escolar a proposta de l’equip directiu, que l’elabora amb la participació de l’equip docent.

Programació General Anual 2018 – 2019