Carta de Compromís Educatiu

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves.

Per tant, la carta ha de contribuir, entre altres, als objectius següents:

Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l’entorn.
Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
Facilitar a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
Corresponsabilitzar el centre i la família en l’èxit acadèmic, personal i social dels alumnes i també en el compromís cívic dels infants i joves.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU – EDUCACIÓ INFANTIL

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU – EDUCACIÓ PRIMÀRIA