Projecte Lingüístic

El  PROJECTE LINGÜÍSTIC és el marc de referència de l’escola que condueix a l’assoliment dels objectius generals pel que fa a la la competència lingüística.

L’última actualització del nostre PLC data del 17 d’abril del 2008, és per això que estem treballant en l’actualització del document a fi que reflecteixi de forma més precisa el context actual.

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE conté  la informació següent:
1. Anàlisi del context
– Dades sociolingüístiques
– Bagatge lingüístic de l’alumnat i les seves necessitats individuals vinculades als seus resultats acadèmics
– Competència lingüística del professorat (acreditacions de coneixements de llengües)
– Places docents amb perfil professional (nombre i tipologia de les places amb perfil)
2. El tractament de les llengües estrangeres
3. Els objectius en relació amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües
4. Els criteris metodològics i organitzatius en relació a l’aprenentatge de les llengües
5. La comunicació interna i la relació amb l’entorn
6.La formació i l’acreditació lingüística del professorat