Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de representació i participació col·legiada de tots els sectors de la
comunitat educativa de l’escola.

D’acord amb el que s’estableix en el document de les Normes d’Organització i funcionament del centre i la resta de legislació vigent, el Consell Escolar de l’Escola Baloo està composat per 15 membres. Aquests són :
El/la director/a (que n’és el president/a)
El/La cap d’estudis
El/La secretari/ària ( amb veu i sense vot)
Un/Una representant de l’ajuntament
Un/Una representant del PAS (personal d’administració i serveis )
4 membres del Claustre de mestres
5 representants de pares i mares d’alumnes
Un/una representant de l’AMPA

Les seves funcions són:

• Aprovar i avaluar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
• Aprovar i avaluar la programació anual del centre, sense perjudici de les competències del claustre, en relació amb la planificació i organització docent.
• Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració amb entitats o institucions.
• Aprovar les normes d’organització i funcionament del centre i les modificacions pertinents.
• Aprovar la carta de compromís.
• Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
• Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
• Participar en el procés de selecció i en la proposta de cessament del director/a.

• Intervenir en la resolució dels conflictes i , si s’escau, revisar les sancions els alumnes.
• Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries d’activitats extra-escolars i avaluar-ne el desenvolupament.
• Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
• Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
• Aprovar els criteris de funcionament del servei de menjador i participar en el procés de selecció de l’empresa que gestiona el servei.
• Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.
• Qualsevol altra que li siguin atribuïda per les normes legals o complementàries.