NOFC

1D’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, l’escola ha determinat la seva pròpia estructura organitzativa d’acord amb els objectius i criteris del Projecte Educatiu.

Les Normes d’organització i funcionament del Centre queden recollides en un document i són l’instrument per desenvolupar i fer possible el el projecte educatiu , i en últim terme, aconseguir l’èxit educatiu.

Els aspectes que conté aquest document són:
En relació a criteris organitzatius :
 • Estructura organitzativa de govern i de coordinació
 • Criteris específics organitzatius
 • Les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació
 • Les funcions de govern o de gestió dels òrgans unipersonals de direcció addicionals
 • El nombre d’òrgans unipersonals addicionals de direcció
 • Concreció de funcions del o de la cap d’estudis
 • Finalitats addicionals de la coordinació docent
 • Formalització dels encàrrecs de funcions de la direcció
En relació a criteris i mecanismes pedagògics:
 • Concreció de l’organització pedagògica
 • Criteris per a l’organització dels grups d’alumnes
 • Criteris per a la formació dels equips docents
 • Mecanismes de coordinació docent
 • Criteris per a l’atenció a la diversitat
 • Mecanismes per garantir la globalitat de l’acció educativa
 • Mecanismes d’acció tutorial
 • Mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre
En relació a diversos procediments:
 • Formulació, aprovació, revisió i actualització del PEC
 • Rendició de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte
 • Aplicació dels acords de coresponsabilitat
 • Procediment per cobrir les vacants del consell escolar
 • Intervenció del claustre en la formulació de les NOFC

En relació a altres procediments

 • La composició i el reglament del consell escolar
 • Establiment de comissions d’estudi i informació en el si del consell escolar i delimitació dels àmbits d’actuació i de les seves funcions
 • Establiment de comissions de treball en el si del claustre de professors i delimitació dels àmbits d’actuació i de les seves funcions
 • Establiment de funcions i règim de funcionament i de reunions del consell de direcció
 • Funció de secretari o secretària en altres òrgans col·legiats, a més del consell escolar i del claustre
 • Concrecions sobre la participació en el centre de la comunitat escolar (alumnes,professors i famílies) i mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el dret a ser informades

L’escola posa a disposició de les famílies interessades en tenir el  document complert per a la seva lectura, d’una còpia en format paper o digital.