Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre constitueix el  marc de referència de tota l’activitat escolar.

Té en compte la trajectòria pedagògica i organitzativa que ha seguit l’escola des de seu inici, l’experiència docent compartida entre tot l’equip docent, la composició sociocultural dels nostres alumnes i les seves famílies, la dimensió social del centre, la relació amb d’altres institucionsi l’entorn natural social i geogràfic on està arrelada l’escola.

Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva i consensuada per part de tota la comunitat educativa de l’escola que afavoreix l’assoliment de les competències bàsiques dels nostres alumnes.

Aquest doucument es desenvolupa i concreta en altres documents complementaris i vincula el seu desplegament amb els Projectes de Direcció que es formulen per períodes de mandat