PEC

Complint la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 91) que estableix que tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu, l’escola , en data 15 de juny de 2015, actualitza el seu P.E.C.

En aquest document s’expressa quina és la nostra identitat, se n’explicita els objectius i n’orienta l’activitat.

Principals idees clau del document:

  • QUI SOM?   Trets d’identitat

L’Escola Baloo és una escola pública amb una vocació històrica i present de servir a la societat i contribuir a l’excel•lència del sistema educatiu públic del nostre país.
L’Escola Baloo és una escola catalana que fa d’aquesta llengua l’eix del nostre Projecte Lingüístic a la vegada que s’articula amb l’ensenyament del castellà i de l’anglès.
L’Escola Baloo és una escola plural , diversa i compromesa amb l’educació en valors, que representa un lloc de convivència positiva.
L’Escola Baloo és una escola participativa on tothom és escoltat.
L’Escola Baloo és una escola acollidora que entén les diferències derivades de les condicions personals i socioeconòmiques dels alumnes i la varietat de processos d’aprenentatge com el punt de partida per desenvolupar al màxim les seves capacitats i habilitats .
L’Escola Baloo propugna una metodologia activa que entén l’aprenentatge com un procés vivencial
L’Escola Baloo és una escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació.

  • QUÈ VOLEM? Objectius prioritaris bàsics

Proporcionar als nostres alumnes una formació plena que els ajudi a construir la seva pròpia identitat i a desenvolupar-se autonòmament i amb plena llibertat.

Partint d’una visió global dels infants , pretenem contribuir a formar futurs ciutadans competents a nivell intel•lectual, personal i social que els permeti disposar de les màximes garanties per fer front a les diferents situacions en que es trobaran al llarg de la vida.

Promovent el respecte a la individualitat amb actituds compensatòries , basades en la singularitat i creant un marc respectuós de les diferències on tothom tingui el seu espai.

  • QUÈ FEM ? Base del nostre model educatiu

Es fonamenten sobre una actuació homogènia i una coherència metodològica de tot l’equip i en totes les àrees de coneixement que integren els currículums.

Així doncs les activitats d’ensenyament – aprenentatge que planifiquem a l’escola:

Tenen en compte els interessos dels infants i incorporen els seus coneixements previs.
Afavoreixen un aprenentatge reflexiu , són generadores de discussió i crítica i contemplen més d’una solució.
Fomenten l’autonomia de l’alumnat i el desenvolupament de la seva persona en tots els seus àmbits: personal, social i cognitiu.
Respecten els diferents ritmes de treball , capacitats intel•lectuals i nivells maduratius dels infants.
Es concreten de manera funcional i significativa, atribuint sentit a allò que s’aprèn , fent que tinguin utilitat en diferents contextes educatius.
Es planifiquen donant valor a tots els estadis del procés d’aprenentatge: recerca d’informació, planificació, execució i avaluació.
Tenen com a suport, recursos i materials diversos.

  • COM HO FEM? Criteris d’organització pedagògica 

Per afavorir l’aprenentatge dels infants, l’equip de mestres orienta la seva acció educativa en aconseguir que els alumnes aprenguin cada vegada més i millor:
1. Tenint en compte les diverses maneres d’aprendre
2. Seleccionant i organitzant adequadament els continguts que es pretén que els infants aprenguin.
3. Posant mitjans perquè l’activitat transcorri en les millors condicions i per a què els alumnes donin el màxim dins de les seves possibilitats.
Així , l’equip de mestres disposa de diverses estratègies metodològiques:
1. Activitats individuals i en grup
2. Activitats sistemàtiques i obertes
3. Treball per espais i racons
4. Treball cooperatiu.
5. Treball entre alumnes de diferents nivells.
6. Suport i activitats de reforç: intervenció simultània amb dos mestres a l’aula, desdoblaments de grups, treball en petit grup.