Criteris d’accés

CRITERIS D’ACCÉS
Primer s’apliquen els criteris específics i en cas de sobre-demanda primer criteris generals després criteris complementaris. Finalment sorteig.


a) CRITERIS ESPECÍFICS:
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat .
Preferència d’accés a Nivell Mitjà als alumnes provinents de la Xarxa emvic.


b)  CRITERIS GENERALS

  1. Germans al centre / fills de professors o PAS amb dedicació igual o superior a mitja jornada.

Barem: 40 punts

  1. Domicili a Vic o lloc de treball del pare, la mare o el tutor:

Barem: 30 punts / 20 punts

  1. Antiguitat llista d’espera

Barem: 15 punts

  1. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare o el tutor siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 10 punts

  1. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts


c) CRITERIS COMPLEMENTARIS

  1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

2. Domicili en una població sense escola de música.

Barem: 15 punts