Criteris d’accés

CRITERIS D’ACCÉS

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris d’accés específicsels criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d’aquests criteris s’ha d’acreditar amb la documentació especificada. 

El barem de punts que tenen associats els criteris d’accés permeten ordenar totes les sol·licituds. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig.

Aquests barem són vàlids per accedir a l’Escola de música de Vic i a l’Escola de música de Tona

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS D’ACCÉS 

Les persones que al·leguin el compliment d’un o més criteris d’accés (específic, general ó complementari) hauran de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri en el termini establert dins el procés de preinscripció. No s’acceptarà documentació fora de termini. La no aportació de la documentació pertinent els punts que hagin al·legat per aquest criteri no comptaran pel barem. 

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. 

La documentació podrà ser lliurada enviant un email a secretaria@emvic.cat adjuntant la documentació acreditativa corresponent al/s criteri/s al·legat/s. 


a) CRITERIS ESPECÍFICS:
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat .
Preferència d’accés a Nivell Mitjà als alumnes provinents de la Xarxa emvic.

 • Documentació: 
  • No és necessària, es farà la comprovació administrativa interna. 

b)  CRITERIS GENERALS

 1. Germans al centre (Excepte CoNeix la Música, Adults, iMúsica i Si toquem junts) / fills de professors, PAS i treballadors de la Fundació L’Atlàntida amb dedicació igual o superior a mitja jornada.

Barem: 40 punts

  • Documentació: 
   • No és necessària, es farà la comprovació administrativa interna. 
 1. Domicili a Vic / Tona (en el cas de l’escola de música de Tona) o lloc de treball del pare, la mare o el tutor*:

Barem: 30 punts / 20 punts

         *Encara que es donin els dos supòsits, no es pot acumular més d’una puntuació per aquest criteri.

  • Documentació: 
   • En cas de domicili a Vic/Tona, fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) o el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 
   • Quan es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037). 
 1. Antiguitat llista d’espera

Barem: 15 punts

  • Documentació: 
   • No és necessària, es farà la comprovació administrativa interna. 
 1. Si la família percep la renda garantida de ciutadania. És a dir, si un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

  • Documentació: 
   • Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 1. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

  • Documentació: 
   • Fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició. 
   • Si és el cas, fotocòpia del document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat 

c) CRITERIS COMPLEMENTARIS

 1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

  • Documentació: 
   • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 1. Domicili en una població sense escola de música.

Barem: 15 punts

  • Documentació: 
   • Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) o el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

INFORMACIO SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA és Responsable del Tractament de les seves dades personals de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de gestionar el procés de preinscripció i conservades durant no més temps del necessari per a això. En el cas que completi la inscripció, la seves dades i la documentació aportada seran conservades mentre hi hagi interès mutu o obligació legal. No es comunicaran les dades a tercers excepte per obligació legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a C/Torres i Bages, 6, – 08500 VIC (Barcelona). Email: info@latlantidavic.cat i el de reclamació a apdcat.gencat.cat