Els ambients d’aprenentatge

Diferents estudis han demostrat que qualsevol capacitat es desenvolupa millor mitjançant el joc educatiu, i que aquest es transfereix a altres conductes. Per la qual cosa podem afirmar que el joc és una activitat que desperta la intel·ligència. Segons Vygotsky, el joc ajuda als nens i nenes a desenvolupar la capacitat d’autocontrolar les seves conductes, socials i cognitives.

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes que les mestres fan  i preparen, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball respon a les necessitats autèntiques que mostren els nens i nenes de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’infant, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els altres infants.

Quins ambients tenim a la nostra escola?

Els curs 16/17 es van iniciar a Infantil:

AMBIENT SENSORIAL

L’objectiu general d’aquest ambient és que els nens i nenes actuïn sobre els materials (manipular, explorar, experimentar) per veure quins efectes provoca en ells la seva acció, que descobreixin les qualitats dels objectes (duresa, textura, color, forma, pes,…) i puguin anar reaccionant davant les seves diferències.

AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC

En aquest ambient es proposen diferents representacions de la vida quotidiana.  Quan propiciem situacions i escenaris que donin lloc a posar-se en el lloc de l’altre posant-se en el paper d’un altre, incorporen normes, maneres de fer, actituds, etc. de la societat en què viuen

AMBIENT DE CONSTRUCCIONS

És l’ambient destinat a la representació. Aquesta deixarà entreveure el seu procés maduratiu. Suposa un pas de l’acte al pensament. Quan l’infant és capaç de quedar-se fora de la construcció, separar-se’n i parlar-ne, va entrant al món objectiu.

L’espai de construccions permet afavorir aspectes com la coordinació, la precisió, la motricitat fina, la cooperació i la interacció

AMBIENT ARTÍSTIC

El llenguatge plàstic és un dels mitjans de comunicació del que disposen els infants per expressar tot allò que van coneixent del seu entorn i del seu món intern. Els permet descriure vivències, pensaments, sentiments, representar imatges… tot desenvolupant la seva creativitat, sensibilitat i intel·ligència.

AMBIENT DE LLUM I OMBRA

Es tracta d’un espai on experimentar totes les característiques de la llum. Ofereix diferents propostes passant per les taules de llum i els retroprojectors, paper fotosensible, càmera fosca per jugar amb la llum negra, etc.

A través d’elements lluminosos  es poden crear tantes situacions, escenes, experiències i invents com es puguin imaginar.

I és així com la llum, quelcom tan científic i natural, es converteix en art i joc.

AMBIENT LITERARI

La manera més fàcil de posar en marxa la imaginació i traslladar-nos allà on vulguem és amb els contes. L’objectiu de l’ambient literari és poder oferir aquest espai als infants, ajudats d’un model lector: un infant de 6è de primària que els acompanya en aquest viatge.

A més, promovem la dramatització amb les titelles i el petit teatre que es troba a l’ambient.

El curs 17/18 vam iniciar els espais d’aprenentatge a Cicle Inicial:

AMBIENT CONSTRUÏM

És l’espai destinat a la representació.  La construcció/representació suposa un pas de l’acte al pensament. L’’espai de construccions permet afavorir aspectes com la coordinació, la precisió, la motricitat fina, la cooperació i la interacció. TRIANGLE: FER, PENSAR I COMUNICAR

AMBIENT ART

El llenguatge plàstic és un dels mitjans de comunicació del que disposen els infants per expressar tot allò que van coneixent del seu entorn i del seu món intern. Els permet descriure vivències, pensaments, sentiments, representar imatges… tot desenvolupant la seva creativitat, sensibilitat i intel·ligència.

AMBIENT INFINIT I PARAULES

Ambient on els infants trobaran invitacions i provocacions per manipular la llengua i les matemàtiques. L’objectiu d’aquest ambient és oferir propostes als infants que els ajudin a aprofundir les habilitats matemàtiques i lingüístiques del curs.

AMBIENT IMAGINEM

Aprofitant el seu despertar en la lectura comprensiva aprofitem la màgia dels contes per crear un espai bonic i còmode on gaudir del món paral·lel que ens ofereix la literatura.ç

El curs 18/19 hem incorporat els espais d’aprenentatge a Cicle Mitjà:

RE-CRE-ART

L’objectiu principal de l’ambient és que els infants entenguin l’art com a quelcom lliure, com una expressió que s’ajuda de diferents tècniques per donar forma a allò que sentim, pensem, i ho expressem a través del dibuix, de l’escultura i de la pintura. Tot parteix però de diferents materials als quals se’ls vol donar un segon ús, atès la importància de tenir en compte la salut del planeta, així que conceptes com el reciclatge i la reutilització de diferents materials i objectes són presents en aquest espai. Reciclar i crear van de la mà.

L’ambient del Recre-art està directament relacionat amb les competències bàsiques de l’àmbit artístic, de l’àmbit de coneixement del medi i de l’àmbit d’educació en valors. En el món complex d’avui és imprescindible treballar actituds que, des d’uns principis morals compartits, contribueixin a la convivència, al respecte dels drets de les persones i a l’assoliment d’unes condicions de vida dignes per a tothom. Els alumnes, en el marc d’una escola inclusiva, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure tenint molt en compte el món on habitem i del qual cal tenir-ne cura , on és necessari saber que els recursos s’exhaureixen, on el consum augmenta perillosament així com els residus que això produeix. És important tenir cura de l’entorn i això passa per esdevenir consumidors responsables, així que cal adoptar pràctiques que haurien d’esdevenir habituals tals com reduir, reutilitzar, reciclar.

Art i reciclatge van de la mà en aquest espai on ambdós conceptes esdevenen un i es transformen en obres d’art que, d’alguna manera, també les podríem anomenar sostenibles o en certa manera, ecològiques.

CIENTÍFIC

L’objectiu principal de l’ambient científic és, que a partir de reptes, els infants es puguin plantejar preguntes que a través de l’experimentació i l’observació, provin de donar una o vàries respostes.  

En l’ambient científic es pretén acostar als infants al món del medi natural, social i cultural i, fins i tot al món de la física. Es pretén que l’infant conegui el món en el que viu, com funciona, com actua i, en conseqüència, com habitar-lo, respectar-lo i millorar-lo.

PASSA EL FIL

L’objectiu principal de l’ambient Passa el fil és que els infants s’adonin que les matemàtiques són quelcom més que un seguit de temes aïllats. Que les poden emprar en multitud d’ocasions en els contextos més diversos, i arribar a considerar-les útils i rellevants per a la seva vida més enllà de l’escola.

Ser capaç de descriure el món real usant les matemàtiques permet comprendre’l millor i preveure resultats i conseqüències. Qualsevol tema i situació implica connectar idees matemàtiques. Trobar i aplicar relacions entre els conceptes dóna major coneixement sobre el que s’està treballant, en particular, és important connectar el nou coneixement amb el que ja es té.

L’ambient Passa el fil està directament relacionat amb la competència matemàtica. És la capacitat per formular i emprar les matemàtiques en diferents contextos, Això inclou el raonament matemàtic, la resolució de problemes i la utilització de conceptes, dades i eines matemàtiques per descriure explicar i predir fenòmens. Permet reconèixer el paper de les matemàtiques en el món actual, i en el cas d’aquest ambient, en quelcom tan proper com és la costura.

Per altra banda, no podem obviar la contribució que fa aquest ambient a la competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Es tracta del desenvolupament de l’adquisició de valors i actituds personals com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d’un mateix, autoestima, creativitat, capacitat d’escollir i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip.

COMUNIQUEM

L’objectiu principal de l’ambient és que els infants siguin conscients de tot el treball previ (a nivell oral i escrit), de tota la planificació i guionatge que s’ha de realitzar per poder obtenir un resultat, un programa de ràdio.

Ser capaços de produir textos a partir d’interessos i coneixements propis, reforçats d’altres que puguin trobar a internet i adaptar-los a una situació comunicativa adequada pel context en el que s’emmarca.

Aquest ambient està relacionat, principalment, amb la competència comunicativa lingüística i audiovisual. Així es potencia la capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, fets i opinions, oralment i per escrit, fent servir diferents suports i formats (escrit, audiovisual,…) atenent la diversitat de llengües, per interactuar lingüísticament de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals. A més de la competència citada anteriorment, es potencia també la competència d’aprendre a aprendre, per emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o en grup, en funció dels objectius o necessitats.

 

Finalment també es treballa la competència digital, tant pel que fa a recerca d’informació a internet, utilització de processador de textos per passar a net les produccions realitzades a les llibretes d’aprenentatge i enregistrament de veu amb un software específic.