Els llenguatges

Entenem que cal tenir molt presents els diferents llenguatges i hem de garantir que al final de cada etapa s’hagin assolit els objectius que marca el currículum. És per això que considerem necessari donar un temps i un espai a:

  • Habilitats lingüístiques: Llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa
  • Habilitats matemàtiques
  • Treball del cos: Psicomotricitat i Educació Física
  • Música
  • Expressió visual i plàstica

L’escola es planteja el desplegament de la competència digital i estimula l’exploració d’enfocaments metodològics nous més transversals per a la integració de les TAC.

La competència digital està integrada a diverses àrees/llenguatges, així com en el treball per projectes i els ambients de lliure circulació i aprenentatge. Els usos de les TAC inclouen: activitats col·laboratives, de simulació o creatives i internet s’utilitza com a part integrant del procés d’ensenyament-aprenentatge.