Els llenguatges

Entenem que cal tenir molt presents els diferents llenguatges i hem de garantir que al final de cada etapa s’hagin assolit els objectius que marca el currículum. És per això que considerem necessari donar un temps i un espai a:

  • Habilitats lingüístiques: Llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa
  • Habilitats matemàtiques
  • Treball del cos: Psicomotricitat i Educació Física
  • Música
  • Expressió visual i plàstica