El treball per projectes

A la nostra escola entenem el treball per projectes com aquell procés d’aprenentatge on es generen situacions de construcció conjunta entre els infants i els mestres. Es tracta d’una metodologia competencial que ens permet treballar en escenaris i contextos reals que afavoreixen aprenentatges significatius i funcionals i que té en compte els interessos, inquietuds i curiositats dels infants.

img_2628

 

img_2503Per tal d’anar construint cada dia aquesta experiència única d’aprenentatge i respondre a les necessitats dels infants creiem que per avançar en la construcció de nous significats i relacions és necessari experimentar, investigar, descobrir i vivenciar, de manera que puguin modelar aquests nous sabers, estructurar-los, sintetitzar-los i generalitzar-los en altres contextos, per així convertir-los en aprenentatges més complexes.

 

 

El paper del mestre durant aquest procés de construcció conjunta de coneixements és fonamental. Entenem que la seva funció és la d’acompanyar l’infant en aquest camí i guiar-lo. Potenciant que els infants es facin bones preguntes i prediccions, siguin capaços de formular hipòtesis, deduir conclusions i transferir els seus aprenentatges.

img_2443

img_2629