Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és la màxima expressió de l’autonomia dels centres. En recull la identitat, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els i les alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. És també el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat del centre i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

Per entendre els trets d’identitat i les prioritats educatives de la nostra escola, us recomanem que feu una lectura del nostre PEC.