Projecte de Convivència

El Projecte Convivència de Centre forma part del Projecte Educatiu de Centre i engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència, les intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes, així com les mesures i actuacions d’intervenció educativa aplicables en el cas d’incompliment de les normes d’organització i funcionament del centre i d’acord amb la normativa vigent.
El Projecte de Convivència és alhora una oportunitat per fer una anàlisi de la realitat escolar i per reflexionar entorn de les creences i els valors dels diferents sectors de la comunitat, del clima i l’organització del centre, de l’estil docent, de les metodologies i l’estil de treball, del currículum, dels aprenentatges socials i emocionals i de la normativa vigent.
El Projecte de Convivència del nostre centre està dissenyat perquè sigui un document viu i útil, no es contempla com un document complet. El Projecte parteix d’una diagnosi molt acurada mitjançant l’aplicatiu del Departament d’Educació i de la definició d’objectius i indicadors a partir de les actuacions i estratègies que el centre ja està portant a terme, facilitant així l’ampliació del document en cada curs escolar mitjançant les Programacions Generals Anuals i els annexos del propi projecte.

La nostra escola treballa per la millora de la convivència i per això planteja tot un seguit d’actuacions que tenen en compte el clima relacional del centre, promovent valors de participació, iniciativa, cooperació, responsabilitat i d’autonomia. Els objectius a llarg termini és que els infants arribin a ser persones amb criteri propi, siguin responsables de les seves actuacions, es mostrin com a ciutadans exigents i proactius, capaços de conviure en pau i ser competents en el seu treball.
En aquest sentit, el centre utilitza l’assemblea d’aula com un recurs que forma part del Projecte de Convivència, ja que és una eina que fomenta l’aprenentatge personal i social, així com la participació, l’esperit crític, la pertinença, també promou la cohesió de grup i la presa de decisions democràtica.

Podeu consultar el protocol Les nostres assemblees per conèixer el seu funcionament.