Cicle Mitjà

METODOLOGIES I APRENENTATGES agrupament internivell i ràtios reduïdes

L’aprenentatge de les llengües i les matemàtiques es porta a terme en grups desdoblats, reduint la ràtio professorat-alumnat. El treball per projectes es desenvolupa en dos professors dins l’aula facilitant l’acompanyament i guiatge dels diferents grups de treball que es formen a l’aula.

Coneixement i interacció amb el món físic i desenvolupament de la competència social i ciutadana: Treball cooperatiu i projectes de treball.

Treball de la competència matemàtica a partir de materials manipulatius.

Llenguatge de programació amb els Bee-Bots.

Racons: diferents espais al voltant de les matemàtiques, la llengua i l’experimentació per desenvolupar la creativitat, la curiositat, l’interès per descobrir nous coneixements i l’autonomia dels nens i nenes, essent protagonistes dels seus aprenentatges.

Aprenentatge de les llengües catalana, castellana i anglesa.

Espais de conversa.

Treball de la lectura i l’escriptura des d’un enfocament constructivista potenciant el gust i l’hàbit lector.

Treball de destreses bàsiques per desenvolupar la comprensió lectora.

Biblioteca.

Teatre: representació d’una obra de teatre per Sant Jordi.

Educació Física i Educació artística (música i plàstica).

Tutoria personalitzada, Escolta’m.