Alemany

SISÈ

L’alumnat pot optar a entrar en contacte amb la llengua alemanya a partir dels seus coneixements previs d’anglès.

Desdoblament setmanal en el que una part de l’alumnat cursa un REFORÇ DE CATALÀ, i l’altra part una AMPLIACIÓ D’ANGLÈS.

Aquest plantejament respon a les directrius del Departament, en les que l’atenció a la diversitat ha de considerar en igual mesura les necessitats de REFORÇ i AMPLIACIÓ de l’alumnat. Per tant, la distribució de l’alumnat es decideix a nivell d’equip docent, considerant en aquest cas els assoliments previs en llengua catalana i llengua anglesa.

A més de les notes individuals, es recull la preferència de famílies i alumnat, per tal de considerar aquest factor en cas de dubte. Igualment, es valora qualsevol element no estrictament escolar que pogués incidir en l’assignació (familiars en països de parla alemanya, contacte amb la cultura alemanya, etc).