Educació Infantil

METODOLOGIES I APRENENTATGES a Educació Infantil

L’alumne aprèn a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma: progressant en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

Assoleix progressivament seguretat i va formant-se una imatge positiva d’ell mateix i dels altres. Pensa, crea, elabora explicacions i s’inicia en les habilitats matemàtiques bàsiques.

Progressa en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

Observa i explora l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participa, gradualment, en activitats socials i culturals.

Mostra iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills.

PER POTENCIAR LES CAPACITATS TREBALLEM, a partir de l’agrupament internivell i en ràtios reduïdes:

Adaptació a P3: dues mestres a l’aula durant el període d’adaptació (setembre-octubre)

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura des de l’enfocament constructivista, potenciant el gust i l’hàbit lector.

Racons d’aprenentatge i de joc simbòlic: l’infant tria, decideix, organitza i fa el seu treball individual i en grup.

Treball per projectes.

Els hàbits.

Els llenguatges verbal, matemàtic, plàstic i musical.

Grups de conversa en llengua anglesa i en llengua catalana.

Biblioteca.

Contes a Cau d’orella junt als alumnes més grans.

Psicomotricitat.· Descoberta de l’entorn natural: experimentació, observació del bosc,…

Educació mediambiental.

Descoberta de l’entorn social i cultural (vivències de festes i tradicions, assistència a audicions i representacions teatrals).

Tutoria personalitzada, Escolta’m.