Ambients de Joc

El joc:
•És un mitjà de socialització, expressió i comunicació
•Permet a l’infant conèixer-se a si mateix, als altres i establir vincles afectius.

•Desenvolupa la percepció sensorial, el llenguatge, la memòria, etc., així com les funcions físiques (córrer, saltar, equilibri i coordinació).

•Estimula la superació personal a partir de l’experimentació de l’èxit, que és la base de tota autoconfiança.

•Ajuda a interioritzar les normes i pautes de comportament social.
•És la base de tota activitat creativa, ja que promou la imaginació.

•El joc proporciona plaer, sent una activitat que implica acció i participació activa de l’infant.

Amb els diferents ambients de joc es pretenen desenvolupar habilitats i destreses variades com l’adquisició d’hàbits de la vida quotidiana, l’expressió d’afectes, desitjos, idees mitjançant la paraula, educar l’oïda i modular la veu, classificar els objectes, adquirir noves experiències, tenir l’oportunitat de cometre errors i encerts, solucionar problemes, descobrir-se a un mateix, manipular, experimentar, explorar i conèixer el món exterior, desenvolupar la imaginació i la creativitat, discriminar entre fantasia i realitat, construir la realitat i diferenciar entre el jo i el no-jo i sobretot desenvolupar el llenguatge.
Les activitats educatives s’apleguen en els àmbits següents depenent del curs, les inquietuds i els interessos dels infants.