PLA D’OBERTURA DE CENTRE. ESCOLA ESTALELLA I GRAELLS (Del 3 al 19 de juny)

 

INTRODUCCIÓ:

Aquest document detalla el Pla d’obertura de l’Estalella per a aquest 3 de juny de 2020, després del tancament a causa de la pandèmia. Es tracta d’un pla flexible, que es pot anar actualitzant al llarg dels dies.  (Darrera actualització : 8/02/2020)

Seguint les instruccions rebudes, el curs continua telemàticament i acabarà en la mateixa línia. Posarem sempre per davant el minimitzar riscos de possibles contagis.

La reobertura i assistència diària esta pensada només per als infants d’infantil amb pares i mares que treballen presencialment i no poden flexibilitzar horaris i obre la possibilitat a fer acollida d’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat d’infantil i primària. També està pensada per fer el tancament d’etapa amb l’alumnat de 6è en dues sessions presencials, per fer acció educativa amb algun alumnat de 6è i per fer tutories individualitzades en casos concrets amb cita prèvia.

Les tutores i els tutors ja aniran informant a les famílies afectades i/o interessades dels procediments a seguir. Les famílies també podran posar-se en contacte amb les tutores o tutors per demanar cita presencial si ho consideren necessari.

Sempre que les tutories individualitzades es puguin fer telemàticanent, s’intentaran fer per aquesta via, però hi pot haver casos en que sigui aconsellable fer-les de manera presencial. 

L’assistència per a tots i totes en tots els casos és voluntària i per poder entrar a l’edifici educatiu caldrà  presentar un model de declaració responsable conforme compleixen amb els requisits de salut i d’altres i també hauran de seguir les normes de seguretat establertes: mascareta a Primària, distància social, higiene de les mans, respecte de l’espai assignat…

Per tant, l’escola no obre per a tot l’alumnat, només per a aquells que reuniexin aquestes condicions: ser d’infantil amb pares i mares que treballen presencialment, ser alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat, ser alumne de 6è o bé tenir cita amb dia i hora amb el tutor, tutora o mestra del cicle. 

 

Persones que assistiran presencialment al centre

Nombre de professionals que pot fer atenció presencial al centre:

 • 1 conserge fixe
 • 4 docents fixes i 11 docents eventuals
 • 1 membre de l’equip directiu fix i 2 membres eventuals 
 • 1 educadora EE eventual
 • 1 personal PAS: TEI

 

Previsió d’alumnat que assistirà al centre:

 • Alumnat d’educació infantil: 8
 • Alumnat de 6è per tutoria i comiat: 40 aproximadament
 • Alumnat de 6è per reforç educatiu puntal: 7
 • Alumnat per tutories personalitzades: 31 de concertades a data 04/06/2020

(Les famílies poden concertar noves entrevistes amb cita prèvia parlant amb les tutores o tutors dels seus fills/es)

 

 1. Organització de l’acció educativa presencial

1.1. Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà presencialment al centre

 

ACOLLIDA, CADA DIA, DE 9.00 A 13.00 H 

(fills i filles de famílies que treballen presencialment o de famílies socioeconòmicament  desafavorides i vulnerables)

REFORÇ EDUCATIU PUNTUAL TUTORIES/

ENTREVISTES AMB CITA PRÈVIA 

P3 3 0 0
P4 3 0 0
P5 3 0 0
1R 3 0 12
2N 0 0 7
3R 0 0 0
4T 2 0 1
0 0 9
0 29 de confirmades

a data del 8/06/2020

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
14 segurs

en data 8/6/2020

7 58 en data 29/05/2020

 

1.2. Organització de grups d’alumnes i del professorat. Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe

REOBERTURA ESPECIAL PER A L’ALUMNAT D’INFANTIL AMB PARES I MARES QUE TREBALLEN PRESENCIALMENT i TAMBÉ PER A L’ALUMNAT EN SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE MAJOR VULNERABILITAT, D’INFANTIL I PRIMÀRIA

Les famílies que han comunicat a les tutores d’ed. Infantil que estan interessades a poder gaudir del servei d’acollida a partir de l’obertura de l’escola, rebran el model de declaració responsable i l’han de fer arribar a les tutores per correu electrònic o portar el paper en mà el primer dia d’acollida. Per més informació, cliqueu aquí.

Les tutores i els tutors o els mestres d’educació especial també poden convidar a venir a l’escola cada dia de 9.00 a 13.00 h a l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat. En tot cas l’assistència serà voluntària, però si accepten, hauran de venir cada dia i complir amb l’horari. També hauran de seguir tot el protocol de seguretat: respectar les distàncies socials, complir amb la higiene de les mans i, els de primària, hauran de portar mascareta. Caldrà que tots i totes presentin la declaració responsable.

DE P3 (Màxim 8) P4 ( Màxim 10) P5 ( Màxim 10)
ACOLLIDA D’ALUMNAT DE PARES I MARES QUE TREBALLEN PRESENCIALMENT
P3: 3 alumnes P4: 2 alumnes P5: 2 alumnes

ACOLLIDA D’ALUMNAT EN SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

DE MAJOR VULNERABILITAT

P3 : 0 alumnes  P4: 1 alumnes   P5: 1 alumne  
Total d’alumnes de cada nivell:
3 de P3 3 de P4 3 de P5
Total
9 alumnes d’infantil
Mestres i aules
Mestres: Montse B i Neus i Auba (en cas d’ampliació de ràtio).

Horari: de 09.00 a 13.00 

Aula: P3 B

Entrada a l’escola: Carrer de la Font

 

ACOLLIDA D’ALUMNAT EN SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

DE MAJOR VULNERABILITAT PRIMÀRIA

Grup grans: 2 alumnes (màx 13)

CURS:

1r: 3

2n: 0

3r: 0

4t:

5è: 0

6è: 0

Total d’alumnes (màxim 13)
De moment són 4 a data del 29/05/2020
Mestres i aules
Mestres: Carlos i Víctor, de 09.00 a 13.00 h

Aula: 3r B 

Entrada a l’escola: Carrer del Carme


REOBERTURA ESPECIAL PER L’ALUMNAT DE 6è

Les instruccions de reobertura de centres fa una atenció especial a l’alumnat que acaba etapa educativa al centre. En el nostre cas és l’alumnat de 6è. 

Els tutors de 6è preguntaran a les famílies per saber si els seus fill i filles volen participar de les dues sessions presencials. Si ho desitgen també poden demanar al seu tutor una 3a sessió de tutoria individualitzada. Per més informació, cliqueu aquí.

Hauran de seguir el protocol de seguretat: portar mascareta, respectar les distàncies socials, complir amb la higiene de les mans. També hauran de fer arribar la declaració responsable.

ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL PER L’ALUMNAT 
6è A
Mestre: Paco López 

Grup 1 (½ grup) 10 alumnes

DATA: 17 de juny

HORARI: de 10.00 a 12.00 h

Aula: A15 6è A

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

Mestre: Paco López G.

Grup 2 (½ grup) 9 alumnes

DATA: 18 de juny

HORARI: de 10.00 a 12.00 h

Aula:  A15 6è A

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

6è B
Mestre: Miquel Granero

Grup 1  (½ grup) 10 alumnes

DATA: 17 de juny

HORARI: 10.15 a 12.15

Aula: 6è B

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

Mestre: Miquel Granero

Grup 2  (½ grup) 10 alumnes

DATA: 18 de juny

HORARI: 10.15 a 12.15

Aula: 6è B

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

 

ACCIÓ EDUCATIVA PER 6è A ACCIÓ EDUCATIVA PER 6èB
Mestre: Ivan

Grup 1: 3 alumnes

DATES I HORARI: dimarts i dijous 

de 10 a 12h 

Aula: 3r B 

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

Mestre: Ivan

Grup 2: 4 alumnes

DATES I HORARI: dimarts i dijous 

de 10 a 12h

Aula: 3r B 

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

TOTAL D’ALUMNES
7 alumnes per confirmar a data 05/06/2020

 

1.3. Horaris dels grups (indicant l’hora d’entrada i sortida i d’esbarjo)

 

GRUP EI

HORARI ESPAI
09.00-10.00 Aula
10.00-10.30 Esmorzar
10.30-11.00 Esbarjo
11.00-12.00 Aula
12.00-12.30 Esbarjo
12.30-13.00 Aula

 

GRUP EP

HORARI ESPAI
09.00-11.00 Aula
11.00-11.30 Esbarjo
11.30-12.30 Aula
12.30-13.00 Aula/Esbarjo

 

 1. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu.

POSSIBILITAT DE DEMANAR CITA PRÈVIA PER ANAR UN DIA A L’ESCOLA 

L’escola prioritzarà fer telemàticament tot el que sigui possible, però a vegades hi ha casos que necessiten una acció presencial. 

Les famílies que trobin necessari que els seu fill o filla pugui venir un dia a l’escola podran demanar cita a la tutora o al tutor del seu fill o filla. Divendres publicarem les dates de cada nivell. 

El dia de la reunió presencial l’alumne/a pot ser atès/a per la mateixa tutora o tutor o per un/a mestre/a del cicle. 

Caldrà que presentin la declaració responsable signada i que  vinguin a l’escola només l’alumne/a sol/a o, com a màxim, amb un acompanyant. Hauran de portar mascareta, respectar les distàncies socials i complir amb la higiene de les mans. 

Els motius de la cita prèvia poden ser variats: 

 • Fer una tutoria individualitzada, sigui per acompanyament emocional com per acompanyament educatiu.
 • Tornar material que tenen i és de l’escola. Pel que fa a llibres de la roda i llibres de lectura ja els podran tornar quan l’AMPA faci la convocatòria.
 • Venir a buscar objectes personals.

També pot ser que els tutors i les tutores o els mestres d’educació especial convoquin a alumnes que ho considerin necessari. En aquest cas l’assistència serà voluntària i, si la família accepta la invitació, l’alumne/a i un adult, si l’acompanya, haurà de portar la declaració responsable i complir igualment amb el protocol de seguretat de distanciament social, higiene de les mans, i mascareta si són de Primària.

ATENCIÓ PERSONALITZADA: TUTORIES AMB CITA PRÈVIA
P3A P3B
Mestra: Lídia Luengo

DATA: 9/06/20

HORARI: de 10:30 a 10:50h

Entrada a l’escola: Carrer de la Font

HORA DE LA CITA:

10.30: 1

10.40: 1

10.50: 1

Un alumne cada 10 minuts.

Mestra: Lídia Luengo

DATA: 09/06/20

HORARI: de 10:30 a 11.20h

Entrada a l’escola: Carrer de la Font

HORA DE LA CITA:

10.30: 1

11.00: 1

11.10: 1

11.20: 1

Un alumne cada 10 minuts.

P4A P4B
Mestra: 

DATA: (a concretar amb la tutora)

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA:

9.00 a ….

Mestra: 

DATA: (a concretar amb la tutora)

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA :

9.00 a ….

P5A P5B
Mestra: 

DATA: (a concretar amb la tutora)

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA:

9.00 a ….

 

Mestra: 

DATA: (a concretar amb la tutora)

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA:

9.00 a ….

1r A 1r B
 

Mestra: Rosa Maria

DATA: 8 de juny

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Un/a alumne/a cada 20 minuts

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

DATA: 8 de juny

9.00 a 9.20h: 1

9.20 a 9.40h: 1

9.40 a 10.00h: 1

DATA: 16 de juny

9.40 a 10.00h: 1

10.00 a 10.20h: 1

10.20 a 10.40h: 1

Mestra: Isa (I Iris telemàticament en directe)

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Un/a alumne/a cada 20 minuts

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

DATA: 5de juny

11.00 a 11.20h: 1

DATA: 8 de juny

9.00 a 9.20h: 1

9.20 a 9.40h: 1

DATA: 16 de juny

9.20 a 9.40h: 1

11.40 a 12.00h: 1

12.00 a 12.20h :1

2nA 2nB
Mestra: Maria

DATA: 9 de juny

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Un/a alumne/a cada 20 minuts

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA 

9.00 a 9.20h: –

9.20 a 9.40h: 1

9.40 a 10.00h: –

10.00 a 10.20h: 1 

Mestra: Mercè

DATA: 9 de juny

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Un/a alumne/a cada 20 minuts

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA  

9.00 a 9.20h: –

9.20 a 9.40h: 1

9.40 a 10.00h: 1

10.00 a 10.20h: 1

10.30 a 11.00h: 1

11.00 a 11.30h. 1

3r A 3r B
Mestra: 

DATA: (a concretar amb la tutora)

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA:

Mestra: 

DATA: (a concretar amb la tutora)

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA :

4tA 4tB
Mestra:

DATA: (a concretar amb la tutora)

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA:

 

Mestra: Lídia (a concretar amb la tutora)

DATA: 5de juny

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA:

10.00 a 10.20h: 1

5èA 5èB
Mestra: Núria

DATA: 10 de juny

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

Un/a alumne/a cada 20 minuts.

 • 9.00 a 9.20 h: 1
 • 9.30 a 10:00 h: 1
 • 12.00 a 12.20 h: 1
 • 12.30 a 13:00 h: 1
Mestra: Andrea

DATA: 10 de juny

HORARI: de 9.00 a 13.00h

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

Un/a alumne/a cada 20 minuts.

9.00 a 9.20 h: 1

9.20 a 9.40 h: 1

9.40 a 10.00 h: 1

10.00 a 10.20h :1

10.20 a 10.40h:1

6è A 6è B
Mestre: Paco

DATA: 11 de juny

HORARI: de 9.00 a 13.40 h

Un/a alumne/a cada 20 minuts

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA I NOM DE L’ALUMNE/A 

 • 9.20 a 9.40 h: 1
 • 9.40 a 10.00 h: 1
 • 10.00 a 10.20 h: 1
 • 10.20 a 10.40 h: 1
 • 10.40 a 11.00 h: 1
 • 11.40 a 12.00 h: 1
 • 12.00 a 12.20 h: 1
 • 12.20 a 12.40 h: 1
 • 12.40 a 13.00 h: 1
 • 13.00 a 13.20 h: 1

10 cites a data 05/06/2020

Mestre: Miquel

DATA: 11 de juny

HORARI: de 9.00 a 13.40 h

Un/a alumne/a cada 20 minuts

Entrada a l’escola: Carrer del Carme

HORA DE LA CITA I NOM DE L’ALUMNE/A 

  • 9.20 a 9.40 h: 1
  • 9.40 a 10.00 h: 1
  • 10.00 a 10.20 h: 1
  • 10.20 a 10.40 h: 1
  • 10.40 a 11.00 h: 1
  • 11.40 a 12.00 h: 1
  • 12.00 a 12.20 h: 1
  • 12.20 a 12.40 h: 1
  • 12.40 a 13.00 h: 1
  • 13.00 a 13.20 h: 1
  • 13.20 a 13.40 h. 1

11 cites a data 05/06/2020

Mestre: Iván i Anna R.

DATES: ____ de juny

HORARI:

 • 9.00 a ……….:  1 

 

 1. Indicar si s’oferirà servei de transport.

No s’oferirà cap servei de transport.

 1. Altres aspectes importants.

  MESURES DE SEGURETAT QUE SEGUIRÀ L’ESCOLA (actualitzat el 8/6/2020 per les modificacions del pla publicades de nou pel Departament)
 • L’infant serà atès per un/a mestre/a de l’escola, no necessàriament per la seva tutora o el seu tutor.
 • En general es procurarà planificar les activitats atenent als criteris de mantenir les distàncies físiques en la mesura del possible. L’existència de grups estables de 5 alumnes per professional, la proposta d’activitats que utilitzin pocs materials i la priorització d’activitats a l’aire lliure i entorns més ventilats i amb bona neteja i desinfecció per minimitzar la possibilitat de contagi.
 • Es procurarà que el material que tingui a l’abast l’infant a l’aula sigui individual.
 • S’assignarà un lloc dins l’aula a cada nen i nena i es vetllarà perquè tingui uns quatre metres quadrats al seu voltant.
 • S’insistirà molt en la higiene de les mans a l’arribada i a la sortida, abans i després de l’esmorzar, d’anar al pati, d’anar al WC i sempre que sigui necessari.
 • Els grups seran de màxim 8 alumnes, si són de P3, de màxim 10 ,si són de P4 o P5 i de màxim 13, si són de primària, i es vetllarà perquè sempre estiguin formats pels mateixos infants.
 • Caldrà respectar l’horari assignat i ser puntual.  Tant l’entrada com la sortida seran graduals, mantenint les distàncies de 2 metres entre infant i infant. Els adults no podran entrar a l’edifici. Cal arribar puntual a l’escola i esperar el torn de cada infant per deixar-lo entrar.
  • Infantil: Entrada pel carrer de la Font.
  • Primària: Entrdada pel Carrer del Carme.
 • Les sortides al pati seran seqüenciades amb espais marcats per a cada grup.
 • Els espais utilitzats es netejaran i desinfectaran diàriament.
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS ALUMNES I LES ALUMNES PER VENIR DE MANERA PRESENCIAL A L’ESCOLA

L’escola ha de saber, com més aviat millor, el nombre d’alumnes que participarà en les sessions presencials. Per aquest motiu les famílies interessades s’hauran de posar en contacte amb la tutora o el tutor, demanar el model de declaració responsable i la tornaran signada o per correu electrònic o el mateix dia de la sessió presencial en paper.

Les tutores i els tutors ja han fet arribar el model de declaració responsable als alumnes que estan contemplats al pla. Cap alumne es podrà presentar al centre sense que la seva família ho hagi acordat amb el seu tutor o tutora. A consergria trobareu models en paper per signar també. Porteu el vostre bolígraf.

Model de declaració responsable per a l’alumnat d’infantil d’acollida per tenir pares i mares que treballen presencialment i no poden flexibilizar l’horari.

Model de declaració responsable per al demés alumnat d’infantil i primària que han acordat amb els tutors i tutores venir a l’escola per motius que detallen aquest pla.

El text de la declaració responsable general és el que copiem a continuació. El dels infants d’infantil amb pares i mres que treballen presencialment, té un punt sobre aquest tema. 

Declaro, responsablement: 

Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:  

 • No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
 • No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  
 • No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  
 • Té el calendari vacunal al dia.

Seleccioneu una de les dues opcions:

A- Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:  

 • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).  Diabetis mal controlada.  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

B- Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.  

 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 

Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Per entrar a l’edifici educatiu, caldrà que presentin la declaració responsable signada i que  vinguin a l’escola només l’alumne/a sol/a o, com a màxim, amb un acompanyant. Hauran de portar mascareta, respectar les distàncies socials i els espais assignats i complir amb la higiene de les mans. 

Vigilaran l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

Els dies de les sessions presencials aquestes famílies hauran d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID 19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

Els treballadors i les treballadores de l’escola també signaran una declaració responsable i seguiran el protocol establert al pla. 

Des de l’escola vetllarem perquè aquestes mesures sanitàries es duguin a terme però no podem garantir que els infants entenguin el significat d’aquestes normes i les compleixin. 

 

AQUEST PLA D’OBERTURA: 

 

 • Es portarà a terme amb els recursos disponibles identificats en el pla.
 • Farà possible la continuïtat de l’acció telemàtica tal i com s’està portant a terme fins al final de curs.
 • Fa constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes. 
 • El centre ha adoptat i aplicarà totes les mesures de seguretat establertes.
 • Cal tenir en compte que la seguretat requereix l’esforç i el compromís de tots: el centre, les famílies i l’alumnat.
 • Es posa a disposició de la Inspecció d’Educació.
 • S’informa al Consell Escolar i es publica a l’espai web del centre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>