Consell escolar

Acords del Consell escolar

Normativa

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTAIPBG), va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015. Aquesta Llei regula les obligacions de publicitat activa de les administracions públiques i detallala informació que s’ha de publicar de forma obligatòria al portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya. També estableix el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania i crea la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), que és l’encarregada de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública.
En aquest àmbit, el Departament d’Educació ha aprovat la seva política de transparència i la Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a la tramitació de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana, que es regulen a la Llei esmentada de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Els centres educatius han de publicar al seu web els documents vigents (PEC, PL, NOFC) i els acords presos al Consell escolar, així com els imports sobre les aportacions de les famílies, l’estructura organitzativa interna, el pressupost i els convenis vigents.

Acords curs 20-21

Acords curs 19-20


Què és i quines funcions fa el Consell escolar?consell

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director/a, professorat, representants de l’AMPA, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu de centre (PEC), la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Si voleu saber més detalls de la normativa que regeix els Consells Escolars, podeu fer click aquí ;).


Com s’organitza el Consell Escolar de la nostra escola?

Hi ha representants dels diferents sectors que conformen la comunitat educativa:consell escolar

 • Equip Directiu
 • Representants del claustre
 • Representant de l’AMPA
 • Representants de les famílies
 • Representant del PAS (personal d’administració i serveis)
 • Representant del PAE
 • Representant de l’Ajuntament

A més, el Consell Escolar també s’organitza en comissions específiques, convocades pel President del Consell, en què es tracten temes relacionats amb l’escola. Es poden constituir noves comissions per treballar algun tema concret que així ho precisi.

Tots els membres de les Comissions han de ser del Consell Escolar i són escollits per aquest òrgan. En cada reunió, la secretària aixeca una acta que recull tots els punts tractats.

Actualment, les comissions són les següents:

 • Comissió de convivència, formada per l’Equip Directiu, dos o dues mestres i dos pares o dues mares del Consell Escolar. Les seves funcions seran vetllar pel compliment dels drets i deures de l’alumnat del Centre.
 • Comissió de menjador, formada per l’Equip Directiu, el o la representant de l’Associació de Pares i Mares al Consell Escolar, l’encarregat o l’encarregada del Menjador, un pare o una mare i un mestre o una mestra del Consell Escolar. Les seves funcions seran vetllar per l’organització i bon funcionament del servei i fer la liquidació de comptes.
 • Comissió econòmica, formada per l’Equip Directiu, un pare o una mare i un mestre o una mestra del Consell Escolar. Les seves funcions seran supervisar el Pressupost Anual del Centre i la liquidació dels comptes.
 • Comissió permanent, formada per l’Equip Directiu, dos representant dels pares i mares i dos representant del professorat del Consell Escolar i el representant de l’Ajuntament. La seva funció serà actuar en casos d’emergència.
 • Responsable de coeducació: Montserrat Albarda.

Membres del Consell Escolar

A continuació us informem sobre els membres que conformen el nostre Consell Escolar, així com la comissió a la qual pertanyen:

 • Equip directiu: Mònica Calaf, Gemma Bertran i Cristina Rodriguez.
 • Representants del claustre:Montse Albareda, Goyi Gonzàlez, Mercè Sanchez, Antònia Coral, Núria Saumell i Raquel Tornay.
 • Representant de l’AMPA: Sabina Cassà
 • Representants de les famílies: Javier Martín, Clàudia Nortes, Oriol Roca, Teresa Rovira i Mònica Cuadras.
 • Representant del PAS (personal d’administració i serveis): Anna Salmeron.
 • Representant del PAE: Anna Roca
 • Representant de l’Ajuntament: Salvador Morató.

Comissions

 • Comissió de convivència: Equip directiu, Núria Saumell, Raquel Tornay, Teresa Rovira i Mònica Cuadras
 • Comissió de menjadorEquip directiu, Sabina Cassà, Antònia Vique/Evelyn Reina, Goyi Gonzàlez, Antònia Coral i Clàudia Nortes
 • Comissió econòmica: Equip directiu, Mercè Sánchez i Javier Martín
 • Comissió permanent: Equip directiu, Montse Albareda i Oriol Roca

Cada quan es convoquen reunions?

No hi ha dies fixes ja que les convocatòries depenen de molts factors, sovint externs a l’escola. Però generalment, el Consell Escolar es reuneix entre 4 i 6 vegades al curs.

A mode orientatiu, el Consell Escolar es convoca per tractar el següents temes (a més d’informacions diverses):

 • Octubre: Proposta d’aprovació de la Memòria i del Projecte General Anual del curs.
 • Gener: Liquidació econòmica de l’any anterior i aprovació de pressupostos.
 • Març: Preinscripcions i matrícula.
 • Juny: Calendari i quotes del curs vinent.

A més, cada dos anys hi ha renovació de membres del Consell Escolar per la qual cosa es convoca una reunió extraordinària.