Consell Escolar

Què és i quines funcions fa?consell

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director/a, professorat, representants de l’AMPA, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu de centre (PEC), la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Si voleu saber més detalls de la normativa que regeix els Consells Escolars, podeu fer click aquí ;).


Com s’organitza el Consell Escolar de la nostra escola?

Hi ha representants dels diferents sectors que conformen la comunitat educativa:consell escolar

 • Equip Directiu
 • Representants del claustre
 • Representant de l’AMPA
 • Representants de les famílies
 • Representant del PAS (personal d’administració i serveis)
 • Representant de l’Ajuntament

A més, el Consell Escolar també s’organitza en comissions específiques, convocades pel President del Consell, en què es tracten temes relacionats amb l’escola. Es poden constituir noves comissions per treballar algun tema concret que així ho precisi.

Tots els membres de les Comissions han de ser del Consell Escolar i són escollits per aquest òrgan. En cada reunió, la secretària aixeca una acta que recull tots els punts tractats.

Actualment, les comissions són les següents:

 • Comissió de convivència, formada per l’Equip Directiu, dos o dues mestres i dos pares o dues mares del Consell Escolar. Les seves funcions seran vetllar pel compliment dels drets i deures de l’alumnat del Centre.
 • Comissió de menjador, formada per l’Equip Directiu, el o la representant de l’Associació de Pares i Mares al Consell Escolar, l’encarregat o l’encarregada del Menjador, un pare o una mare i un mestre o una mestra del Consell Escolar. Les seves funcions seran vetllar per l’organització i bon funcionament del servei i fer la liquidació de comptes.
 • Comissió econòmica, formada per l’Equip Directiu, un pare o una mare i un mestre o una mestra del Consell Escolar. Les seves funcions seran supervisar el Pressupost Anual del Centre i la liquidació dels comptes.
 • Comissió permanent, formada per l’Equip Directiu, dos representant dels pares i mares i dos representant del professorat del Consell Escolar i el representant de l’Ajuntament. La seva funció serà actuar en casos d’emergència.

Membres del Consell Escolar

A continuació us informem sobre els membres que conformen el nostre Consell Escolar, així com la comissió a la qual pertanyen:

 • Equip directiu: Mònica Calaf, Gemma Bertran i Cristina Rodriguez.
 • Representants del claustre: Gemma Doncel, Maria Marín, Montse Albareda, Mercè Sánchez, Núria Saumell i Raquel Tornay.
 • Representant de l’AMPA: Xavier Peñafiel.
 • Representants de les famílies: Clàudia Nortes, Oriol Roca, Sabina Cassà, Raquel Torbellino i Marta Viaplana.
 • Representant del PAS (personal d’administració i serveis): Anna Salmeron.
 • Representant de l’Ajuntament: Roser Vives.

Comissions

 • Comissió de convivència: Equip directiu, Núria Saumell, Raquel Tornay, Sabina Cassà i Raquel Torbellino
 • Comissió de menjadorEquip directiu, Montse Cañellas, Xavier Peñafiel, Maria Marín i Clàudia Nortes
 • Comissió econòmica: Equip directiu, Roser Vives,  i Marta Viaplana
 • Comissió permanent: Equip directiu, Montse Albareda, Gemma Doncel, Anna Salmerón i Oriol Roca

Cada quan es convoquen reunions?

No hi ha dies fixes ja que les convocatòries depenen de molts factors, sovint externs a l’escola. Però generalment, el Consell Escolar es reuneix entre 4 i 6 vegades al curs.

A mode orientatiu, el Consell Escolar es convoca per tractar el següents temes (a més d’informacions diverses):

 • Octubre: Proposta d’aprovació de la Memòria i del Projecte General Anual del curs.
 • Gener: Liquidació econòmica de l’any anterior i aprovació de pressupostos.
 • Març: Preinscripcions i matrícula.
 • Juny: Calendari i quotes del curs vinent.

A més, cada dos anys hi ha renovació de membres del Consell Escolar per la qual cosa es convoca una reunió extraordinària.


Actes del Consells Escolars

Cursos anteriors

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

2016 – 2017

2017-2018

2018-2019

ACTA 17-06-14

ACTA 28-01-14

ACTA 15-10-13

ACTA 18-06-13

ACTA 08-06-15

ACTA 27-01-15

ACTA 09-12-14

ACTA 14-10-14

ACTA 28-06-16

ACTA 26-01-16

ACTA 13-10-15

 

ACTA 29-06-17

ACTA 14-12-16 (C.E. extraordinari)

ACTA 26-01-17

ACTA 18-10-16

 

ACTA 10.10.17

ACTA 28.1.18

ACTA 19.06.18

RESUMS DEL CONSELL ESCOLAR

Dimarts 18 d’octubre de 2016

Dijous 26 de gener de 2017

Dimarts 10 d’octubre de 2017

Dijous 11 d’octubre de 2018