INFORMACIONS DE L’OBERTURA DE CENTRE PER A INFANTIL I PRIMÀRIA

Benvolgudes famílies, 

Us comuniquem que el Departament d’Educació ens ha fet arribar les instruccions per a crear el Pla per la reobertura dels centres educatius un cop entrem en fase 2. Després de parlar amb inspecció educativa es preveu que sigui el dia 3 de juny.  

Amb aquest escrit us expliquem una mica les línies generals de les instruccions i properament ja donarem indicacions més concretes amb la publicació del Pla de reobertura de l’Estalella que farem aquest divendres.

 

EL CURS CONTINUA DE MANERA TELEMÀTICA FINS AL 19 DE JUNY

El curs continuarà de manera telemàtica i es farà el tancament del curs en la mateixa línia, excepte l’alumnat de 6è que, a més a més, ho farà de manera presencial. Estigueu atents i atentes a les comunicacions de les tutores i dels tutors dels demés cursos perquè els vostres fills i filles puguin participar del meet telemàtic de tancament de curs.

 

 

LLIBRES DE LA RODA I LLIBRES DE LECTURA QUE SÓN DE L’ESCOLA

L’alumnat que tingui material de l’escola per tornar, el posarà dintre d’una bossa de paper o de plàstic, hi escriurà el seu nom i el curs actual i, quan es pugui organitzar, es farà la recollida de bosses a l’escola amb l’ajuda de l’AMPA. Les dates aproximades són a partir de la darrera setmana de juny. Ja anirem informant.

L’alumnat de 6è la portarà a l’escola el dia que els convoqui el seu tutor. Els/les alumnes que tinguin l’ordinador amb kit de connectivitat de l’escola també aprofitaran per tornar-lo.

POSSIBILITAT DE DEMANAR CITA PRÈVIA PER ANAR UN DIA A L’ESCOLA 

L’escola prioritzarà fer telemàticament tot el que sigui possible, però a vegades hi ha casos que necessiten una acció presencial. 

Les famílies que trobin necessari que els seu fill o filla pugui venir un dia a l’escola podran demanar cita a la tutora o al tutor del seu fill o filla. Divendres publicarem les dates de cada nivell. 

El dia de la reunió presencial l’alumne/a pot ser atès/a per la mateixa tutora o tutor o per un/a mestre/a del cicle. 

Caldrà que presentin la declaració responsable signada i que  vinguin a l’escola només l’alumne/a sol/a o, com a màxim, amb un acompanyant. Hauran de portar mascareta, respectar les distàncies socials i complir amb la higiene de les mans. 

Els motius de la cita prèvia poden ser variats: 

 • Fer una tutoria individualitzada, sigui per acompanyament emocional com per acompanyament educatiu.
 • Tornar material que tenen i és de l’escola. Pel que fa a llibres de la roda i llibres de lectura ja els podran tornar quan l’AMPA faci la convocatòria.
 • Venir a buscar objectes personals.

També pot ser que els tutors i les tutores o els mestres d’educació especial convoquin a alumnes que ho considerin necessari. En aquest cas l’assistència serà voluntària i, si la família accepta la invitació, l’alumne/a i un adult, si l’acompanya, haurà de portar la declaració responsable i complir igualment amb el protocol de seguretat.

 

ALUMNAT EN SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE MAJOR VULNERABILITAT

Les tutores i els tutors o els mestres d’educació especial poden convidar a venir a l’escola cada dia de 9.00 a 13.00 h a l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat. En tot cas l’assistència serà voluntària, però si accepten, hauran de venir cada dia i complir amb l’horari.  També hauran de seguir tot el protocol de seguretat del pla i fer arribar la declaració responsable. 

 

REOBERTURA ESPECIAL PER A L’ALUMNAT D’INFANTIL AMB PARES I MARES QUE TREBALLEN PRESENCIALMENT

Les famílies que han comunicat a les tutores d’ed. Infantil que estan interessades a poder gaudir del servei d’acollida a partir de l’obertura de l’escola, rebran el model de declaració responsable i l’han de fer arribar a les tutores per correu electrònic o portar el paper en mà el primer dia d’acollida. Per més informació, cliqueu aquí.

 

REOBERTURA ESPECIAL PER L’ALUMNAT DE 6è

Les instruccions de reobertura de centres fa una atenció especial a l’alumnat que acaba etapa educativa al centre. En el nostre cas és l’alumnat de 6è. 

Els tutors de 6è preguntaran a les famílies per saber si els seus fill i filles volen participar de les dues sessions presencials. Si ho desitgen també poden demanar al seu tutor una 3a sessió de tutoria individualitzada. Per més informació, cliqueu aquí.

 

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR TOTS ELS ALUMNES I LES ALUMNES PER VENIR DE MANERA PRESENCIAL A L’ESCOLA

L’escola ha de saber, com més aviat millor, el nombre d’alumnes que participarà en les sessions presencials. Per aquest motiu les famílies interessades s’hauran de posar en contacte amb la tutora o el tutor, demanar el model de declaració responsable i la tornaran signada o per correu electrònic o el mateix dia de la sessió presencial en paper. 

El text de la declaració responsable és aquest:

Declaro, responsablement: 

 1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:  
 • No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  
 • No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.  
 • No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  
 • Té el calendari vacunal al dia. 2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 
 1. Seleccioneu una de les dues opcions:

        A- Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:  

– Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.

– Malalties cardíaques greus.

– Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).  Diabetis mal controlada.  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

       B- Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.  

– Malalties cardíaques greus.

– Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).

– Diabetis mal controlada.

– Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 1. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre. 
 2. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

 

Per entrar a l’edifici educatiu, caldrà que presentin la declaració responsable signada i que  vinguin a l’escola només l’alumne/a sol/a o, com a màxim, amb un acompanyant. Hauran de portar mascareta, respectar les distàncies socials i els espais assignats i complir amb la higiene de les mans. 

Els dies de les sessions presencials aquestes famílies hauran d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID 19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

Vigilaran l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

Els treballadors i les treballadores de l’escola també signaran una declaració responsable i seguiran el protocol establert al pla. 

Des de l’escola vetllarem perquè aquestes mesures sanitàries es duguin a terme però no podem garantir que els infants entenguin el significat d’aquestes normes i les compleixin. 

 

1 comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>