Tutories individualitzades

Dintre de l’àrea d’Educació en valors, l’Escola Serra de l’Obac, fa una aposta molt important per arribar a la part emocional del nostre alumnat. Ens interessa saber com són els i les nostres alumnes, només així els podem entendre i només així podrem incidir en les seves millores.

Per poder arribar al nostre alumnat, l’escola disposa d’una hora a la setmana perquè els tutors/es puguin fer TUTORIA INDIVIDUAL amb ells/es. En aquestes estones, el tutor/a parlar individualment, per parelles o petits grup d’alguns temes d’interès com: relacions amb els companys/es, com es trobem ells/es amb el seguiment del curs, quines temes els hi preocupa, com poden fer per millorar alguns aspectes de l’escola, si els hi agrada el lloc on es troben, resolen conflictes entre companys/es, …

Aquests moments són únics perquè el que es busca és la complicitat, crear vincles i lligams entre el tutor/a i l’alumne/a. Les Tutories individuals es fan a partir de 3r fins a 6è, i tan els i les alumnes com els tutors/es implicats ho valoren molt positivament.

 

Creiem en la persona i per això incidim en la part sòcio-emocional del nostre alumnat. Amb aquesta pràctica educativa, ens anticipem a alguns conflictes i sinó els resolem de manera adient i respectuosa.