Aprenentatge integrat de continguts de llengua estrangera

ARTS AND CRAFTS

A l’escola, realitzem tallers d’Educació Visual i Plàstica en anglès, des d’Educació Infantil fins a Cicle Superior. L’objectiu d’aquests és augmentar l’exposició de temps a la llengua anglesa d’una manera lúdica. D’aquesta manera, es treballen continguts de les dues àrees d’aprenentatge.

SCIENCE

A l’escola, a part d’Arts and Crafts, també es fa Science a Cicle Superior. Alguns continguts de l’àrea de Naturals i Socials es treballen fent servir l’anglès com a llengua vehicular.

A la Programació General de Centre un dels objectius que ens vam marcar va ser el de millorar el nivell d’anglès dels nostres alumnes, posant especial atenció en els aspectes relacionats amb la millora de l’expressió escrita.
Per intentar assolir-lo hem posat en marxa diverses estratègies didàctiques entre les que volem destacar:

-L’ampliació de la metodologia d’Aprenentatge Integrat de Llengües (AICLE) als dos cursos del Cicle Superior (es treballen uns temes de l’àrea de Coneixement del Medi Natural integrament en anglès; habitualment ens hi referim com a “Science”).

– Les activitats de foment de l’expressió escrita agrupades amb el nom de “The Wall”

– L’elaboració part dels i les alumnes de sisè d’un blog personal en anglès.

– La creació per part de l’especialista d’anglès de C. Superior d’un blog on els alumnes poden aprendre i exercitar-se en diversos tòpics, a més d’escriure les seves valoracions i opinions.