Projecte educatiu

   

L’escola Serra de l’Obac, com a centre de titularitat pública  depenent de la Generalitat de Catalunya, respecta els principis rectors del Sistema Educatiu Català  expressats en la LEC (Llei  12/2009  del 10 de juliol d’Educació). Aquests principis rectors seran la base a partir de la qual es formularan els trets d’identitat , així com el caràcter propi del centre

   El nostre projecte educatiu assumeix els valors de l’ajuda mútua, la corresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat  i es construeix sobre la base de les relacions cooperatives i en xarxa entre tots els agents educatius implicats en l’educació, amb respecte a l’autonomia individual i en contraposició a actuacions  que afavoreixen l’ individualisme i la competitivitat.

    L’escola parteix dels plantejaments de l’educació inclusiva, és a dir, aquella que cerca les millors formes de respondre a la diversitat de l’alumnat, tot assumint que tot l’alumnat pot tenir èxit en l’aprenentatge, que les dificultats que experimenten alguns alumnes no són un problema per als docents sinó una motivació per aprendre i reflexionar sobre la pràctica a l’aula. L’organització horària per aconseguir una òptima atenció a la diversitat es basarà en l’organització de grups flexibles, racons, tallers i totes aquelles que es valorin positivament i puguem assolir amb els recursos disponibles. L’adjunció a l’escola d’una SIEI per a l’atenció d’alumnes amb TEA, i, per tant, la inclusió d’alumnes amb aquest transtorn entre el nostre alumnat, ha estat, és i serà un repte per als professionals que hi treballen.

    Ens definim com a escola plural i treballarem  per fomentar entre l’alumnat el respecte envers totes les ideologies i creences democràtiques. Defensem una escola que educa en els valors ètics tenint com a referent la Declaració Universal dels Drets Humans. Som una escola laica on es defensa la llibertat de pensament i de consciència. Eduquem en la pluralitat i la convivència harmònica. A partir de l’educació emocional i  de l’educació de la interioritat  posem les bases per al cultiu de la dimensió espiritual dels alumnes que forma part inseparable d’una educació integral.

     El català és la llengua d’aprenentatge i de comunicació a l’escola, la qual cosa implica un ensenyament arrelat a l’entorn i dirigit cap a la integració de tots i totes en la cultura catalana. En els cursos d’Ed. Infantil s’aplica la metodologia d’immersió lingüística en català i a partir del primer curs de primària la llengua castellana  es treballa seguint les prescripcions horàries del Departament d’Ensenyament. Donada la importància, cada vegada més gran, de la llengua anglesa en un món globalitzat introduïm aquesta de forma oral en el segon curs d’Educació Infantil. L’escola treballa per tal que l’alumnat, en finalitzar l’escolaritat, sigui competent utilitzant no sols el català, sinó també el castellà i l’ anglès.

     Assumim el repte d’integrar les aportacions de les TIC en els processos d’ensenyament i aprenentatge i d’ajudar a l’alumnat, en la seva feina quotidiana, a valorar, estructurar i fer un bon ús de la informació i dels coneixements que obté de les noves tecnologies i d’altres mitjans de comunicació de masses. Creiem necessari  aprofitar l’accés que la immensa majoria dels alumnes  tenen a Internet  per potenciar entorns interactius de Suport Virtual a l’Aula que reforcin l’assoliment de les competències bàsiques, així com  portar a terme un pla d’alfabetització digital des de l’inici de l’escolaritat (tant per a l’alumnat, com per al professorat i altres agents educatius), mitjançant la dotació de recursos i d’infraestructures, i dels plans de formació necessaris.

     L’escola tindrà cura que el centre escolar sigui una organització sostenible i per això incorpora, en les seves pràctiques, actuacions que incideixin de manera particular en la reducció del consum energètic i de l’aigua, en la disminució de residus, en la importància del reciclatge, la racionalització de l’ús de recursos naturals i fa extensible aquesta pràctica a les famílies ajudant a que l’alumnat extrapoli les experiències educatives tant escolars com familiars en la vida quotidiana. Som Escola Verda i volem seguir sent-ho.

    Fomentem el coneixement de les tradicions, els costums i la cultura de l’entorn. Veiem  en la comunitat una font de recursos educatius per a l’aprenentatge; participem en projectes d’interès per la comunitat i interaccionem amb altres agents educatius del nostre entorn (FUPAR, EBM Coloraines, xarxa 0-12…). Les sortides culturals formen part fonamental del currículum.

    Promovem  la participació, el debat i el consens de tota la comunitat educativa. Donem veu als alumnes en les assemblees de classe i a través dels càrrecs  dels delegats i eco delegats es gestiona la participació del tothom en la vida diària de l’escola. Afavorim relacions que ajudin a les famílies a adquirir un major compromís en l’educació dels seus fills i les seves filles i facilitem la seva participació i el seu interès en la vida escolar.

    Defensem  un procés d’aprenentatge en que l’alumnat és protagonista actiu, tot cooperant amb els companys i companyes, i on el professorat actua com a guia i suport; l’adquisició de coneixements i de competències està lligada a la realitat de l’alumnat i les seves experiències prèvies i s’adapta als diferents ritmes i estils d’aprenentatge. El treball per projectes  serà la base metodològica de treball a l’àrea de Coneixement del Medi Social i Natural. D’altra banda, a tots els nivells de l’escola es treballarà cada any el Projecte del Teatre on literatura, expressió plàstica, música, oralitat, valors, etc. es donen la mà de forma interdisciplinària.

    Considerem essencial la formació permanent del professorat i l’establiment de plans de formació acordats pel claustre. En aquest sentit ens declarem oberts a la innovació educativa i hem acceptat el compromís de ser escola formadora de pràctiques  d’estudiants de Grau de Magisteri . Així la nostra escola acull, acompanya i avalua diferents tipus d’estudiants en pràctiques a través dels quals mantenim un lligam amb diferents universitats que pensem pot enriquir la nostra pràctica docent.

A L’ESCOLA SERRA DE L’OBAC, CREIXEM PLEGATS!!!

NOFC: (Normes d’organització i funcionament del centre)