Desdoblaments

Wilson defineix la qualitat en educació de la següent manera: «Planificar, proporcionar i avaluar el currículum òptim per a cada alumne, en el context d’una diversitat d’alumnes que aprenen ». D’altra banda, el dret a la igualtat d’oportunitats, com a dret intrínsec a l’educació.
Per això, aquest principi general d’igualtat d’oportunitats s’ha de transformar, a la pràctica educativa, en drets concrets que siguin significatius en vistes a aconseguir que cada infant, d’acord amb les seves necessitats específiques, arribi a les mateixes metes ­i finalitats últimes de l’educació­ per diferents camins.
La «igualtat per a tots» ­que postula l’escola inclusiva­ suposa, doncs, atendre a tothom segons la diversitat. Però si tenim en compte el que hem dit en el punt anterior, més que trobar la manera de tractar als alumnes diferents, hem de trobar la manera d’ensenyar a tots els alumnes, tenint en compte que són diferents. La inclusió té alguna cosa a veure amb la qualitat de l’educació i amb el dret a la igualtat d’oportunitats. I tant una cosa com l’altra estan relacionades ­i molt! ­ amb l’atenció a la diversitat.
D’una banda, una educació serà de qualitat en la mesura que compleixi la seva funció: donar educació a tots els alumnes, atenent les necessitats educatives de cada un d’ells. Així doncs, un centre educatiu oferirà una educació de qualitat en la mesura que contempli la diversitat de l’alumnat. Des de l’escola atenem la diversitat de l’aula organitzant grups reduïts (desdoblaments, tallers, grups flexibles, tutories individualitzades,reforços als alumnes amb necessitats educatives especials…) per a poder millorar la tasca pedagògica i atendre millor aquestes necessitats.

L’escola Serra de l’Obac prioritza l’atenció a les necessitats educatives de cada alumne/a treballant en la mesura del possible, en grups desdoblats, que ens permeten una atenció més individualitzada de cada infant. Un desdoblament és la distribució d’alumnes d’un grup-classe en dos subgrups en funció del tipus d’activitat que s’ha de realitzar. Es tracta d’un tipus  de suport universal per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. A l’escola fem les següents sessions desdoblades:

 

CICLE INFANTIL:

Informàtica- Racons de matemàtiques

Anglès- Biblioteca

Psicomotricitat- Joc simbòlic

Hort en viu- Hort a l’aula (P4-P5) Amb col.laboració amb FUPAR

Música- Racons de llengua

 

CICLE INICIAL:

Anglès- Informàtica

Música- Treball sistemàtic de matemàtiques i/o de llengua

Biblioteca- Català

Ed. Física- Català i/o matemàtiques

 

CICLE MITJÀ:

Anglès- Informàtica

Música- Català

Biblioteca- Català

Ed. Física- Matemàtiques

 

CICLE SUPERIOR:

Anglès- Informàtica

Ed. Física-Català i Castellà

Música- Matemàtiques

Biblioteca- Català i Castellà

 

Com es pot observar, a l’Escola prioritzem el treball de les àrees d’aprenentatge instrumentals com matemàtiques i català amb aquests desdoblaments, fent que el tutor/a es pugui quedar amb la meitat del grup per així tenir una atenció més individualitzada de l’alumne/a.