Centre formador

Com a escola pública sostinguda amb fons públics que impartim ensenyaments d’educació infantil i primària ens oferim per rebre i tutoritzar estudiants universitaris en pràctiques de Grau de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària, incorporant-los en la vida diària de l’escola, amb l’objectiu de que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real de centre i aula.

Això requereix d’una coordinació estreta amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i l’establiment d’un pla de treball que guia l’acompanyament d’aquests estudiants en pràctiques al llarg de la seva estada al centre.