Projecte educatiu de centre. PEC

Segons la Resolució de la secretaria general, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2019-20 estableix que els centres han de fer públics els documents de gestió a través del web del centre.

En aquest àmbit, el Departament d’Educació ha aprovat la seva política de transparència i la Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a la tramitació de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana, que es regulen a la Llei esmentada de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

PEC | Escola Ca n'Alzamora