Atenció a la divesitat

La necessitat d’un canvi important cap a una escola més inclusiva s’ha fet sentir amb més força en les últimes dècades. La diversitat de l’alumnat i la seva acollida és una qüestió que cap sistema educatiu pot eludir avui dia.

Partim de la base que una escola inclusiva és aquella que acull tot l’alumnat sense distinció per raons de condicions personals de capacitat i d’origen ètnic, és per això que l’escola ha d’oferir a tot l’alumnat les oportunitats educatives i ajudes curriculars, personals i materials necessàries per al seu progrés personal i acadèmic. L’escola ha d’assegurar la presència, participació i progrés de tot el seu alumnat. Cal, per tant, proporcionar als alumnes els mitjans per eliminar les barreres que puguin impedir la seva participació en els centres ordinaris i, en la mesura del possible, dins del grup de referència.

La nostra escola aposta molt per aquest aspecte com a eina pel treball que possibiliti la igualtat entre tot l’alumnat i el treball des de la inclusió.

La CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat), formada per la psicopedagoga de l’EAP, la mestra d’Educació Especial i la Cap d’Estudis juntament amb els/les tutores referents, és qui coordina i treballa per gestionar les demandes, donar suport i fer seguiment de l’alumnat amb NESE.

Estem molt satisfets del treball realitzat en aquesta comissió i cada curs valorem més i millor la seva feina per la gran quantitat de casos atesos.