Normes d’organització i funcionament de centre. NOFC

Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu de centre. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu.
Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC), d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

NOFC | Escola Creu Alta