Escola Formadora

Els centres formadors són aquells centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i/o formació de persones adultes, així com els serveis educatius i unitats del Departament d’Educació els quals s’ofereixen per rebre i tutoritzar estudiants universitaris en pràctiques, incorporant-los en la vida diària del centre, amb l’objectiu de que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real de centre i aula. Això requereix d’una coordinació estreta amb les universitats i l’establiment d’un pla de treball que guiarà l’acompanyament d’aquests estudiants en pràctiques al llarg de la seva estada al centre.

Ser-ho, implica un acord de claustre i establir un protocol d’acollida i al llarg de l’estada formativa de l’estudiant, que es concreta amb l’Informe de Centre Formador.