Extraescolars

Les activitats extraescolars de l’escola Pins del Vallès són gestionades i coordinades per PAIDOS+FUNDESPLAI i el seguiment del projecte es fa conjuntament entre AFA, PAIDOS i l’Equip directiu del centre.

La proposta de Paidos vol anar més enllà de ser un servei d’activitats. Pretén dotar al projecte d’extraescolars d’una organització global dins d’un marc conceptual i educatiu que es fonamenta en els següents trets:

 • Organització presencial que facilita el contacte i la comunicació entre alumnes, familiars i especialistes.
 • Proposta d’activitats variada. Ofereix una àmplia oferta de propostes que comprèn aspectes creatius, expressius, formatius, lúdics o esportius. Les extraescolars pretenen donar resposta a les inquietuds de tots/es els nens i nenes i ajuden al desenvolupament integral dels infants.
 • Desenvolupament de les activitats extraescolars: segueix un itinerari al llarg dels cursos que comença amb una descoberta inicial o sensibilització, segueix amb un aprenentatge específic i, finalment, culmina amb la tecnificació. Al mateix temps, s’incideix en la formació integral de la persona ja que, a part dels aspectes tècnics, també es treballen els valors personals i de convivència amb el grup i l’entorn.
 • Gestió local de les activitats extraescolars amb l’objectiu de garantir la qualitat, continuïtat i estabilitat de la proposta, cercant vincles amb associacions que ens aportin el programa i personal de les activitats, tot intentant promoure la xarxa associativa local.
 • Treball conjunt amb la comunitat educativa.
 • Seguiment d’un/a coordinador/a general de PAIDOS dels serveis extraescolars per supervisar tots els aspectes que diàriament es deriven de la realització d’activitats (assistència de monitores i monitors i supervisió d’activitats, inici i final d’activitats, recollida dels nens/es, dies de pluja, utilització d’espais…)

Totes les activitats extraescolars de la tarda a la nostra escola són gestionades per 

Amb les activitats extraescolars pretenem anar més enllà d’oferir un servei d’activitats, per això hem estat pioners en vincular les activitats a entitats del teixit municipal. Així, fer una activitat extraescolar és una oportunitat per generar identificació entre l’infant i la família amb el seu entorn.

El vincle entre entitat i Paidos s’estableix mitjançant un conveni de col·laboració, en què Paidos aporta el projecte genèric, la coordinació pedagògica, la gestió operativa, seguiment i avaluació del projecte i l’estructura organitzativa;  l’entitat e programa  l’activitat, la metodologia, el personal tècnic i les activitats extraordinàries fora del centre per fomentar la identificació del nen/a amb l’entitat i amb Sant Cugat.

Actualment tenim convenis amb més de 15 entitats, podeu consultar-les a la secció d’amics i col·laboradors/es.

Els trets principals de la proposta són:

 • Qualitat: associant-nos amb entitats especialitzades.
 • Continuïtat: la proposta garanteix itineraris de continuïtat a les activitats un cop acaba l’etapa escolar.
 • Varietat: fem una aposta per fer una proposta àmplia i variada en tots els àmbits (esports, idiomes, creativitat, cultural…).
 • Homogeneïtat: seguiment d’una coordinació estructural i tècnica per aliniar la proposta amb la línia pedagògica del centre.
 • Treball de valors: demanem als especialistes intervenció pedagògica, no només técnica, de la seva activitat.
 • Valor afegit: col·laborem en la vinculació de l’escola amb el seu entorn. Fem xarxa i generem identitat.

Image title

 Inscripció a les activitats

Període d’inscripcions: del 8 de juny al 3 de juliol.

Al setembre s’obrirà un segon període per a les activitats amb places disponibles.

Per tramitar la vostra inscripció cal fer-ho online a través de la secció web “àrea privada / inscripcions” 

Us adjuntem un tutorial amb els passos que cal seguir per formalitzar una inscripció online.

Instruccions per a inscripcions online a les activitats.pdf

Presencialment: disposeu del suport de les coordinacions del centre que us assistiran durant el procés d’inscripció.

Documentació adjunta 

 • És imprescindible fer-nos arribar els següents documents (en cas de no haver-ho fet amb anterioritat):

Places:

 • El 10 de juliol enviarem un mail informatiu indicant quin és l’estat d’inscripcions de cada grup (a la vostra área privada podreu veure a quines activitats esteu inscrits).

 • Limitades per activitat (mínim i màxim).

 • Garantides a antics usuaris a l’activitat que s’inscriuen durant el mes de juny.

Criteris d’admissió:

 • Les activitats de Bon dia i Esplai de tarda no tenen limitació de places.

 • La resta d’activitats extraescolars tenen un màxim de places. Durant el primer període d’inscripció, en cas de sobrepassar el màxim de places en alguna activitat, els criteris de selecció seran:

  • Antiguitat a l’activitat.

  • Sorteig.

 • Un cop finalitzat el primer període d’inscripció, el criteri d’admissió per les activitats amb places vacants serà l’ordre d’arribada.

 Graella d’activitats extraescolars

 Aspectes normatius que regulen l’activitat al centre

Durada de les activitats:

 • Les activitats de Bon dia i esplai de tarda comencen el primer dia de curs (12 de setembre), i finalitzen l’últim dia (21 de juny).

 • La resta d’activitats extraescolars comencen a partir del dilluns 2 d’octubre i finalitzaran l’últim dia de curs (21 de juny).

Assistència

 • Quan un nen/a es queda esporàdicament a l’ acollida o esplai de tarda, també cal informar‐ho per escrit a la coordinació d’extraescolars i al/la mestre/a.

 • Quan un nen/a no es queda esporàdicament a l’activitat extraescolar, cal comunicar‐ho per escrit a la coordinació d’extraescolars i, si són alumnes de P3 a 2n, també al/a la mestre/a.

Modificacions

 • Qualsevol modificació (alta o baixa) d’activitats  extraescolars  s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Quotes

Les activitats extraescolars tindran 9 quotes (d’octubre a juny). Als/les alumnes inscrits durant el primer període d’inscripció, se’ls hi cobrarà una quota de 10€, per verificar la inscripció, que es descomptaran de la primera quota del mes d’octubre.

A partir d’aquí, la forma de pagament serà mitjançant quotes mensuals que varien en funció de les activitats:

 • Rebuts retornats del banc/caixa: si és per motius imputables al client, es cobraran les despeses financeres.

 • Data pagament quotes: tant els rebuts domiciliats com els pagaments efectius, es faran els 5 primers dies laborables de cada mes.

 • Les activitats extraescolars parteixen d’un cost anual, i us apliquem un fraccionament en el seu pagament per a que sigui més assequible.

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús de l’activitat d’extraescolar fins que no s’aboni la quantitat corresponent.

 • Qualsevol família que acumuli deutes del curs anterior no podrà inscriure’s al servei.

Autoritzacions

 • Recollida nen/a: En cas que el/la pare/mare/tutor/a no sigui la persona que el/la ve a recollir, de manera fixa o esporàdica, caldrà lliurar a la coordinació d’extraescolars l’autorització conforme el/la recull una altra persona (cangur, una altra mare/pare, etc.)

 • Nens/es de 3 a 6è : Cal una autorització pels que poden marxar sols de l’escola acabada l’activitat extraescolar. Cal lliurar‐la a la coordinació.

 • Acollida matinal: Cal lliurar a la coordinació d’extraescolars una autorització pels germans/es petits (de P3 a 2n) que són acompanyats per un germà o una germana gran (a partir de 3r) a l’aula d’acollida matinal.

 • Medicaments: Per administrar medicaments als alumnes, cal que el pare/mare/tutor legal porti una recepta, o informe del metge, on hi consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Igualment, també ha d’aportar un escrit oficial “Autorització d’administració de medicació als alumnes” on es demana i autoritza al personal de centre, o monitor, que administri al nen/a la medicació prescrita.

Organització

 • Calendari de les activitats: l’esplai i l’acollida de matí i tarda comencen el primer dia de curs (12 de setembre) i acaben el darrer dia de curs (21 de juny). La resta d’activitats extraescolars comencen el 2 d’octubre i acaben al juny (l’última setmana de curs). Els dies de festa tradicional (carnestoltes, Sant Jordi…) també hi ha activitats extraescolars.

 • Horari de les activitats de tarda:

  • Acollida de tarda (berenar): de 16.30h a 17.00h

  • Activitats i esplai: de 16.30h a 18h

 • Portes obertes d’extraescolars: al llarg del segon trimestre hi haurà unes jornades de portes obertes, on les famílies podreu assistir/participar a una classe del vostre fill/a. La piscina del CAR fa unes jornades diferents de portes obertes. Es comunicarà a les famílies un cop estiguin confirmades.

 • Berenar: hi haurà un espai, en funció de l’activitat, en el que els nens/es tindran una estona per berenar abans de l’ inici de l’activitat específica. El berenar s’ha de portar de casa. D’aquesta manera, els nens/es poden gaudir d’un descans entre l’horari lectiu i l’ inici de l’activitat extraescolar.

 • Recomanacions pel berenar (d’acord amb la normativa escolar): fruita, entrepà, etc

 • Els nens/es no poden entrar a les aules de l’escola després de les 16.30h.