Projecte d’anglès

Desenvolupat des de P3 i fent sessions en grups reduïts per tal d’assolir els objectius competencials en aquesta àrea.

 

  • Potenciar la comunicació oral en grup reduït.
  • Ús de les noves tecnologies com a metodologia d’aprenentatge.
  • Unitats de medi natural fent servir l’anglès com a llengua d’aprenentatge.
  • Metodologia de treball cooperatiu a l’àrea.
  • Suport oral d’anglès d’un monitor de migdia des de P-4.

 

L’escola Pins del Vallès ofereix l’ensenyament de l’anglès des del Cicle d’Educació Infantil fins a 6é de Primària.

 

Pensem que oferir una introducció a l’anglès els primers anys és molt important. De 0 4 anys és el període en el qual el cervell del nen creix més. A l’edat de 6 anys es creen encara noves connexions. Per això posar l’ alumne en contacte amb la llengua estrangera durant aquest període garanteix:

  • L’assoliment d’una pronunciació i entonació adequada que si comença més tard.
  • Una actitud positiva envers altres llegües i cultures.
  • I si el temps d’exposició és suficient, una adquisició de la llengua més natural i espontània.

 

Vam estar pioners en la introducció de l’anglès al Cicle Inicial de primària al curs 2000 amb la presentació d’un Projecte Orator; així com en l’ús de les noves tecnologies per aprendre anglès amb la presentació d’un nou projecte PELE (Pla Experimental de Llengua Estrangera) English Through Computers al 2003. A la pagina web ENGLISH IS FUN!! i als diferents links que trobareu en ells hi ha exemples de les activitats i produccions dels alumnes. A més a més hi ha infinitat de recursos i materials Ambdós projectes continuen portant-se a terme cada any.

 

A més a més van guanyar una altra beca PELE pel projecte Say it! Per potenciar la llengua oral, que continuem desenvolupant amb grups reduïts.

 

Al 2010 vam començar un projecte AICLE (Aprenentatge Integral de Continguts en Llegua Estrangera) amb els alumnes de 6è. Durant una hora setmanal els alumnes, mitjançant projectes i de forma cooperativa, treballen blocs de continguts de ciències en anglès. L’experiència la vam estendre el curs 2013-14 als alumnes de 5è.

 

Per treure l’anglès fora de la classe i, fins i tot, fora de l’escola, hem creat diversos cursos a l’entorn Moodle perquè els alumnes puguin fer activitats a casa.

 

Aquest curs per potenciar la comprensió lectora participen en el projecte “Reading in Pairs”. Aquest projecte és una tècnica de treball cooperatiu en que un alumne fa de professor a un altre alumne. L’alumne que fa de professor es prepara una lectura que farà llegir a l’alumne i sobre la que farà una sèrie de preguntes per treballar la comprensió. Les parelles són recíproques, és a dir que intercanvien els rols. Una setmana un membre de la parella fa de professor i a la següent fa d’alumne.

 

Els alumnes d’educació infantil manifesten gran interès envers les ativitats d’aprenentatge que giren al voltant de la literatura infantil, les cançons, les danses i en general al món de la representació teatral Es dóna especial atenció al “input” i a l’assoliment de una bona pronunciació i entonació.

 

Al Cicle Inicial i Mitjà es continua amb la mateix metodologia. Cada vegada va guanyant més protagonisme la participació oral dels alumnes i la seva implicació en activitats més complexes.

 

Els alumnes de Cicle Inicial van començar el curs 201l-2012 l’experiència Maletes Viatgeres. En una maleta els alumnes es porten a casa materials d’anglès per treballar durant el cap de setmana (cançons, contes, activitats lúdiques…)