Consell escolar

Exerceix les responsabilitats i competències pròpies de les AFA, tal com estableix la legislació, participant en la gestió i control del centre.

L’AFA està representada en el Consell Escolar pel seu president/a, la seva tasca és transmetre les opinions i les decisions de l’Associació, fer-li arribar totes les qüestions que els associats demanen al Consell. Té la responsabilitat de fer possible una col·laboració constant, estreta i directa amb la direcció i els mestres de l’escola.

Actuacions: preparació de documents i participació en el Consell Escolar i altres estaments tal com determina la legislació. També informa els membres de l’AFA de les decisions i acords presos en el Consell i exerceix la coordinació de tots els pares i mares membres del Consell.