Gestió de Vacants dels CFGS

Gestió de Vacants dels CFGS

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places, a través d’un acte públic, als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. Aquest acte públic s’ha de fer amb posterioritat a la matrícula oficial i serà el dia 4 de setembre a les 9:00 hores a la Sala de Graus de l’institut. A l’acte públic s’adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d’espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents a la sala; els menors d’ edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

Aquest acte és només per les places dels Cicles Formatius de Grau Suprerior (CFGS).