Consell Escolar

NORMATIVA:

 • LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
  En l’article 56 s’estableix la seva composició.
 • LLEI 12/2009, 10 de juliol, LEC.
  En els articles 148 i 152 s’estableix que el Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de la ZER.
 • DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
  En l’article 28 es disposa la renovació per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys; en el primer trimestre del curs.

Eleccions:

 • Resolució ENS/2232/2018,calendari procés electoral per renovar els membres dels consells escolars.– Inici del procès, 05/11/2018

  CALENDARI:
  – Composició de les meses electorals, 14/11/2018
  – Votacions del 26 al 30/11/2018
  – Constitució i presa de possessió dels seus membres, abans 21/12/2018
  – Enviament acta autenticada, abans 14/01/2019

Composició:

Al Drive

Actes al Moodle:

https://agora.xtec.cat/zerelsio/moodle/login/index.php