ZER inclusiva

Una escola per a tothom un projecte per a cadascú

NORMATIVA:

ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES:

a) Els alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, trastorns de l’espectre autista (TEA), trastorns greus de conducta, trastorns mentals, i malalties degeneratives greus i minoritàries.

b) Els alumnes d’origen estranger amb necessitats educatives derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges i de l’escolaritat prèvia deficitària.

c) Els alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides.

d) Els alumnes amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació, entesos, aquests últims, com a trastorns que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge.

e) Els alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, els talents simples i complexos i la precocitat.

f) Els alumnes amb risc d’abandonament escolar prematur.

TRASTORNS QUE CONDICIONEN L’APRENENTATGE:

  • TDAH. Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.
  • Dislèxia
  • Disgrafia
  • Trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV)
  • Trastorn específic del llenguatge

FULL DEMANDA EAP:

RECURSOS:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/

https://agora.xtec.cat/zerelsio/ambits/

https://sites.google.com/site/seminaritacnoguera/stap20162017/sessio4

https://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/categoria/eap/

ACCESSIBILITAT:

http://atenciociutadana.gencat.cat/ca/serveis/webs/accessibilitat/Dissenyant-per-laccessibilitat/