CONFINAMENTS DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES (GCE)

A L’ATENCIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. ESTAT, DADES I ACLARIMENTS
Les mesures que s’estan aplicant al nostre institut:

Entrades i sortides per accessos i hores diferents segons nivells, aules obertes a l’inici de la jornada i després de l’esbarjo perquè l’alumnat no s’acumuli en temps d’espera, ventilació dels espais cada hora, neteja i desinfecció d’espais i objectes quan fa falta, agrupaments estables majoritàriament durant tot l’horari, rentat de mans cada canvi de classe, ús correcte de mascaretes, etc.

Estan en molt bon nivell, gràcies als esforços de tota la comunitat educativa (alumnat, docents, famílies, PAS).
De totes maneres, com la majoria de centres educatius, no està a les nostres mans evitar totalment que hi hagi persones amb contagi (PCR positiu).
Pel què ens han informat des del Departament d’Educació, els contagis, en la seva majoria, no s’han originat en l’àmbit escolar i, és més, els centres educatius contribueixen a la detecció i control de la pandèmia.
Demanem doncs a l’alumnat i les seves famílies i també als docents i personal PAS, que continuïn els seus esforços fora de l’institut, sobretot en aquelles activitats més lliures, extremant el compliment de les normes i indicacions (nombre de persones, distàncies, mascarets, rentat de mans..)

 

LES DADES ACTUALS SOBRE CONFINAMENTS DE GRUPS DE L’INSTITUT JOAN MERCADER (Enllaç)

 

ACLARIMENTS DIVERSOS (que sorgeixen de dubtes expressats per les famílies:
1. Germans d’alumnes confinats d’un GCE (si no son PCR positius)

2. QUAN ES CONFIRMA EL CONFINAMENT D’UN GRUP? ES FAN PROVES PCR A L’INSTITUT O AL CAP?
El servei Epidemiològic de Salut es posa en contacte amb la direcció de l’Institut quan hi ha un cas de PCR positiu i determina l’inici i el final de confinament (actualment es compten 10 dies des de l’últim contacte). Posteriorment el Gestor COVID – Escola (persona de contacte entre el CAP i l’Institut), determina dia i hora de proves PCR (actualment menys invasives, nasals). El dia i hora acordats, es fan proves PCR a l’alumnat que té autoritzada la prova per part de la família (o ells/es mateixos/es si són majors de 16 anys).
Quan s’acaba la prova PCR l’alumnat pot marxar cap a casa, per la qual cosa els haureu de recollir a fora del centre no podran assistir a extraescolars ni sortir per altres motius. Cal també que s’aïllin dins de l’entorn familiar. En cas de no recollida, l’alumnat es quedarà a la seva aula amb el mateix docent, la resta del matí.
L’alumnat que no assisteixi el dia de la prova o no la tingui autoritzada, es confina com la resta. Segons ens han indicat, no se’ls farà la prova posteriorment en el seu CAP.

 

3. EN CAS QUE L’ALUMNAT PERTANYI ALGUNES HORES A ALGUN ALTRE AGRUPAMENT, AQUEST TAMBÉ ES CONFINA?
Inicialment, no. Per això cal garantir l’ús correcte de mascaretes i distància superior a la del grup estable (1,5 m.)

 

4. ELS DOCENTS QUE ENTREN EN EL GRUP TAMBÉ QUEDEN CONFINATS?
Normalment no. Només en el cas que el servei de vigilància epidemiològica ho determini segons protocols.

 

RECORDEU QUE EN CAS DE CONFINAMENT, I SEGUINT L’EXPRESSAT EN EL PLA DE CONTINGÈNCIA 2020-2021, CADA GRUP-CLASSE TINDRÀ UN HORARI SETMANAL DE VIDEOCONFERÈNCIES (3-4 per dia) I TASQUES INFORMADES PER CADA DOCENT.
LA COMUNICACIÓ DEL/LA TUTOR/A I DEL PROFESSORAT AMB L’ALUMNAT, SERÀ A TRAVÉS DEL CORREU CORPORATIU QUE TENEN ASSIGNAT (@insjoanmercader.cat)
És important que, en cas de realització de PCR a l’alumnat informeu al/la tutor/a per correu electrònic o a través de la plataforma Infoself de les dades següents: motiu (símptomes o contacte estret), data PCR, data resultat i resultat.
I sobretot, en cas d’indisposició, no assistir a l’Institut a l’espera que l’estat de salut millori. Ens indiquen que cal estar 24 hores sense malestar abans de retornar.
Si hi ha algun/a alumne/a que es troba malament, segons protocol, truquem a casa per tal que la família el passi a recollir el més aviat possible. En aquest cas, recomanem que es truqui al seu metge, per tal que determini què cal fer.