Proves d’accés 2020

És obligatori l’ús de la mascareta a entrada i sortida del centre i fins que l’aspirant ocupi el seu lloc d’examen, després dependrà de si és pot mantenir la distància de seguretat.

Data i hora de la convocatòria:

 • GRAU MITJÀ:
  • Prova: 25 de juny de 2020 a les 8.30 h (En el cas d’haver de convocar els aspirants en dos grups separats, es notificarà per correu electrònic als aspirants admesos.)
 • GRAU SUPERIOR:
  • Part comuna: 29 de juny de 2020 a les 8.30 h (En el cas d’haver de convocar els aspirants en dos grups separats, es notificarà per correu electrònic als aspirants admesos.)
  • Part específica: 30 de juny de 2020 a les 8.30 h (En el cas d’haver de convocar els aspirants en dos grups separats, es notificarà per correu electrònic als aspirants admesos.)
 • CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES GRAU MITJÀ
 • CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES GRAU SUPERIOR

Per evitar aglomeracions en l’entrada del centre rebreu l’hora concreta de la convocatòria en un correu electrònic.

Calendari general

Totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia.

Presentació de la sol·licitud d’inscripció

Per presentar la sol·licitud d’inscripció caldrà utilitzar el formulari telemàtic disponible al web del Departament d’Educació.

Presentació de la documentació

La documentació s’enviarà, escanejada o fotografiada, mitjançant correu electrònic a la bústia del centre escollit per realitzar la prova. El centre enviarà un correu d’acusament de recepció de la documentació.

De manera excepcional i degudament justificada, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. Podeu demanar cita prèvia fent servir l’aplicatiu oficial del Departament d’Educació fent clic aquí.

Publicació de llistats d’admesos i exclosos i de qualificacions

La consulta dels resultats s’efectua telemàticament des de la pàgina web del Departament.

Presentació de reclamacions

Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions d’exàmens, es presentaran per correu a la bústia electrònica oficial del centre. El centre enviarà un correu d’acusament de rebuda de la reclamació.

Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica. Com en el cas anterior, excepcionalment, es donarà cita prèvia per atenció presencial.

Certificats de superació

Els certificats de superació de les proves s’enviaran per correu ordinari. En el cas de voler participar en el procés de preinscripció no caldrà presentar-se en el centre a recollir el certificat ja que es creuaran les dades necessàries entre proves i preinscripció.

Petició de cita prèvia

L’atenció personal queda reservada a casos excepcionals. La cita prèvia es realitzarà mitjançant l’aplcatiu del departament d’Educació fent clic aquí. L’atenció personal es realitzarà sota les següents consideracions:

 • Ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. Si no cal presentar cap documentació, no cal venir al centre.
 • És altament recomanable portar equips de protecció individuals (mascareta i guants) així com un bolígraf PROPI per si cal emplenar documentació.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.

Adreça de correu electrònic:

Telèfon de contacte:

93 307 34 02

Material específic per les proves:

En virtut de l'”Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.és obligatori l’ús de mascareta per accedir al centre educatiu. Qualsevol persona que NO PORTI MASCARETA NO PODRÀ ACCEDIR AL CENTRE A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Proves d’accés CFGM

Totes els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d’altres aspirants.

Matèria Material específic
Competència en llengua catalana Cap material específic
Competència en llengua castellana Cap material específic
Competència en llengua estrangera anglesa Cap material específic
Competència en llengua estrangera francesa Cap material específic
Competència social i ciutadana Calculadora
Competència matemàtica Llapis
Goma d’esborrar
Regle
Escaire
Transportador d’angles
Tres llapis de colors diferents i
Calculadora
Competència d’interacció amb el món físic Calculadora
Competència en tecnologies Calculadora

Proves d’accés CFGS

Totes els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d’altres aspirants.

Matèria Material específic
Part comuna
Llengua catalana Cap material específic
Llengua castellana Cap material específic
Anglès Cap material específic
Francès Cap material específic
Alemany Cap material específic
Matemàtiques Calculadora científica
Regle graduat
Semicercle graduat (transportador)
Llapis
Goma d’esborrar
Compàs
Part específica
Biologia Calculadora científica
Ciències de la terra i el medi ambient Calculadora científica
Regle graduat
Llapis
Goma d’esborrar
Dos llapis de colors
Química Calculadora científica
Educació física Cap material específic
Física Calculadora científica
Regle graduat
Llapis
Goma d’esborrar
Tecnologia industrial Calculadora científica
Dibuix tècnic Llapis HB
Goma d’esborrar
Regle graduat
Joc d’escaire i cartabó
Compàs
Cinta adhesiva
Geografia Calculadora científica
Economia de l’empresa Calculadora científica
Psicologia i sociologia Cap material específic
Segona llengua estrangera: anglès Cap material específic
Segona llengua estrangera: francès Cap material específic

Més informació:

Pàgina de les proves d’accés del Departament d’Educació