Matícula semipresencial

La matrícula semipresencial té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional de les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per feina, per tenir cura d’altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional). La incompatibilitat amb l’horari lectiu s’ha d’acreditar documentalment.

Aquesta mesura flexibilitzadora combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència dels alumnes en el centre.

Al nostre centre tots els mòdul professional (MP) s’oferten en matrícula semipresencial, a les programacions de cada MP es detallarà les condicions per poder cursar aquesta semipresencialitat.

Si opteu per la matrícula semipresencial, cal que empleneu el següent formulari:

Formulari sol·licitud matrícula semipresencial

Per més informació cliqueu aquí: MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL