Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre estan en elaboració.