Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

Explicació dels continguts de les matèries

1r de Batxillerat

MODALITAT ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES

Matèria comuna d’opció:

FONAMENTS DE LES ARTS I

Fonaments de les Arts és una matèria obligatòria dins de la modalitat del batxillerat artístic. Té com a objecte d’estudi les obres i les produccions artístiques, incloent-hi les manifestacions de la cultura visual, les arts escèniques i la música, enteses com a produccions resultants de la creativitat i actuació humanes, que s’expressen amb codis propis i enriqueixen la visió global de la realitat i les seves múltiples formes de manifestar-se. Comprèn diferents períodes històrics i diferents civilitzacions en funció de si es dona a primer curs o a segon perquè es pretén donar una visió global dels canvis i continuïtats de les arts, centrant l’atenció especialment en les manifestacions artístiques dels períodes més recents.

Matèries de modalitat:

CULTURA AUDIOVISUAL I

 Aquesta matèria té com a prioritat promoure la formació de ciutadans i ciutadanes competents, reflexius, participatius i selectius respecte de la realitat audiovisual que els envolta. L’alumnat ha d’adquirir progressivament la capacitat d’apreciar i analitzar les creacions audiovisuals; fotografia, video, videoinstal·lacions, videoclip, cinema, animació, publicitat, televisió, etc. i també ha d’esdevenir alhora productor, comunicador actiu, emissor i consumidor crític de missatges audiovisuals, fent les seves propostes de treball, individuals o col·lectives, creant, indagant, desenvolupant processos i, en definitiva, posant el llenguatge de les imatges i els sons al servei de la comunicació interpersonal i social.

Cultura audiovisual, es desenvolupa en dos cursos de 4 hores setmanals, 2 de les quals les fem a l’aula d’informàtica. S’inicia a 1r amb els principis de la imatge fixa, la fotografia i el llenguatge visual, i es continua a 2n amb els principis del llenguatge audiovisual, el cinema i la televisió.

DIBUIX ARTÍSITC I

L’assignatura de Dibuix Artístic en Batxillerat aprofundeix en les destreses i els conceptes del dibuix adquirits en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria per a usar-los com a ferramenta del pensament que participa en el procés creatiu, comunicatiu, plàstic i visual, contribuint a adquirir les competències necessàries per a la formació permanent de l’individu. La matèria Dibuix Artístic I i II aporta coneixements teòrics, tècnics i estètics, i fomenta un pensament divergent. L’aprenentatge estètic ha de realitzar-se sobre bases teòriques i pràctiques que faciliten els fonaments i les destreses necessaris per al desenrotllament de la creativitat, l’esperit d’investigació i la formació permanent. L’assignatura es desenrotlla durant dos cursos acadèmics de l’etapa de Batxillerat, amb el criteri organitzador de refermar en el primer curs les habilitats i els coneixements necessaris per al seu desenrotllament i posterior aplicació tècnica en el segon curs. De manera gradual i seqüencial, els coneixements i destreses adquirits en Dibuix Artístic I han de servir com a base sobre la qual s’assenta Dibuix Artístic II. S’ensenyarà i s’aplicarà el principi de partir dels aspectes més generals als més particulars, perquè l’alumnat adquireixi les habilitats i els conceptes que li possibiliten la consecució d’aprenentatges significatius per mitjà del disseny de projectes globals.

ANÀLISI MUSICAL I

L’assignatura d’anàlisi musical es desenvolupa en els dos cursos de batxillerat i té com a finalitat familiaritzar l’alumnat amb les característiques del llenguatge musical a través de l’observació, l’audició i l’examen detallat de l’obra musical. Aquesta matèria parteix dels aprenentatges musicals desenvolupats a l’etapa de l’educació secundària obligatòria. També pretén afavorir que l’alumnat comprengui els elements propis de l’experiència perceptiva musical a través de l’auto observació, la reflexió i la generalització dels processos. Un altre aspecte important de l’anàlisi musical és valorar l’ús que els creadors han fet de les diferents estructures al llarg de la història, conèixer a grans trets l’evolució d’aquestes formes i els usos i funcions comunicatius atorgats a la música en els diversos contextos culturals i socials. L’anàlisi musical ha d’afavorir un acostament a la música més vivencial, on el gaudi hi sigui present, però que desenvolupi alhora les capacitats d’apreciació, d’escolta i formulació de judicis argumentats, que incentivi la mobilització d’actituds prepositives i creatives, i promogui la sensibilització envers els valors socials de l’art.

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL I

Aquesta matèria està dividida en dos parts, una part teòrica (2 hores setmanals) i una part pràctica (2 hores setmanals). La part teòrica explora les bases del llenguatge musical estudiat a l’ESO, i introdueix a l’alumnat en l’harmonia i les formes musicals. La part pràctica es dedica totalment al cant individual i coral. Aquesta part pràctica implica la participació en la Coral de l’Institut, i en tot el programa de concerts arreu i viatges d’intercanvi amb Suècia. 

VOLUM

Aquesta és una assignatura pràctica on es treballarà principalment amb fang. Es començarà amb diferents materials com ara el paper i la pasta de paper, passant al fang  (la major part del curs). També s’escanejaran  les figures en 3D. 

Es treballarà amb diferents tipus de fang, es couran al forn  i algunes figures es pintaran amb esmalts ceràmics.  

Una assignatura per a qui li agradi i estigui interessat en treballar en volum. Molt recomanable pels alumnes del batxillerat artístic. 

ANATOMIA APLICADA – EXPRESSIÓ CORPORAL I TEATRE

L’alumnat que cursa la matèria d’anatomia aplicada aprèn a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l’ús de variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques: treball dramàtic, musical i d’expressió corporal. Els objectius i els continguts d’aquesta matèria s’articulen entorn de tres eixos d’actuació fonamentals: en primer lloc, potenciar la formació integral de l’alumnat, a través d’una formació artística vivencial i eminentment pràctica; en segon lloc, incidir en aspectes com la creativitat a través d’un muntatge relacionat amb les variades possibilitats que ofereixen les arts escèniques  i, en tercer lloc, contribuir al desenvolupament personal,  afavorint actituds d’empatia en relació amb les dinàmiques de grup, que en aquesta matèria són molt importants, ja que es tracta d’un treball en equip, i contribuir també a despertar la sensibilitat i l’interès de l’alumnat envers les manifestacions artístiques.

TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRÀFICO-PLÀSTIQUES

Aquesta és una assignatura pràctica on es treballaran una sèrie de tècniques de pintura i gravat com ara: l’aquarel·la, l’acrílic, l’oli, el linòleum, i photoshop (il·lustració digital). 

Una assignatura per qui li agradi pintar i vulgui aprendre diferents tècniques.  

LTERATURA UNIVERSAL

La literatura Universal és una matèria que té com a objectiu augmentar d’una banda, el cabal cultural de l’alumnat -especialment el literari, però també el que sorgeix de les connexions amb d’altres arts- i de l’altra, el seu gust per la lectura. Es veuen els diferents períodes i els grans noms i obres  de la literatura occidental, des de les literatures antigues fins al segle xx.

En aquesta assignatura hi ha sis lectures preceptives i s’utilitza un llibre de text. És recomanable especialment per a l’alumnat amb inquietuds culturals i interès per la lectura.

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Aquesta assignatura de primer de batxillerat abasta un període que s’estén des de la crisi de l’antic règim fins a la caiguda del bloc comunista i l’auge del terrorisme islàmic, és a dir, fins als nostres dies. És, per tant, un temps ampli i sobretot complex que aproxima als alumnes al coneixement crític del seu temps. A més de la utilització de fonts històriques clàssiques, utilitzarem els recursos que ens ofereixen els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació..

MATÈRIES OPTATIVES DE CENTRE

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA

La finalitat d’aquestes dues matèries optatives del currículum de batxillerat és introduir als alumnes en un nou camp de saber el de la Psicologia i la Sociologia en tant que ciències que analitzen el comportament i les relacions humanes. Es tracta d’introduir els alumnes en els seus mètodes d’investigació i els diferents àmbits on es poden aplicar els resultats.  La matèria optativa de Sociologia s’orienta cap a la formació de ciutadans i ciutadanes actius i conscients de la complexitat del món i de les accions humanes, crítics i participatius en la societat, disposats a comprendre les diferències personals, individuals, socials i culturals.  

FRANCÈS

L’assignatura de Francès, 2a llengua estrangera, és la continuïtat de tot el que s’ha treballat a d’ESO.

2n de Batxillerat

MODALITAT ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES

Matèria comuna d’opció:

FONAMENTS DE LES ARTS I I

Fonaments de les Arts és una matèria obligatòria dins de la modalitat del batxillerat artístic. Té com a objecte d’estudi les obres i les produccions artístiques, incloent-hi les manifestacions de la cultura visual, les arts escèniques i la música, enteses com a produccions resultants de la creativitat i actuació humanes, que s’expressen amb codis propis i enriqueixen la visió global de la realitat i les seves múltiples formes de manifestar-se. Comprèn diferents períodes històrics i diferents civilitzacions en funció de si es dona a primer curs o a segon perquè es pretén donar una visió global dels canvis i continuïtats de les arts, centrant l’atenció especialment en les manifestacions artístiques dels períodes més recents.

Matèries de modalitat:

CULTURA AUDIOVISUAL II

 Aquesta matèria té com a prioritat promoure la formació de ciutadans i ciutadanes competents, reflexius, participatius i selectius respecte de la realitat audiovisual que els envolta. L’alumnat ha d’adquirir progressivament la capacitat d’apreciar i analitzar les creacions audiovisuals; fotografia, video, videoinstal·lacions, videoclip, cinema, animació, publicitat, televisió, etc. i també ha d’esdevenir alhora productor, comunicador actiu, emissor i consumidor crític de missatges audiovisuals, fent les seves propostes de treball, individuals o col·lectives, creant, indagant, desenvolupant processos i, en definitiva, posant el llenguatge de les imatges i els sons al servei de la comunicació interpersonal i social.

Cultura audiovisual, es desenvolupa en dos cursos de 4 hores setmanals, 2 de les quals les fem a l’aula d’informàtica. S’inicia a 1r amb els principis de la imatge fixa, la fotografia i el llenguatge visual, i es continua a 2n amb els principis del llenguatge audiovisual, el cinema i la televisió.

ANÀLISI MUSICAL II

L’assignatura d’anàlisi musical es desenvolupa en els dos cursos de batxillerat i té com a finalitat familiaritzar l’alumnat amb les característiques del llenguatge musical a través de l’observació, l’audició i l’examen detallat de l’obra musical. Aquesta matèria parteix dels aprenentatges musicals desenvolupats a l’etapa de l’educació secundària obligatòria. També pretén afavorir que l’alumnat comprengui els elements propis de l’experiència perceptiva musical a través de l’auto observació, la reflexió i la generalització dels processos. Un altre aspecte important de l’anàlisi musical és valorar l’ús que els creadors han fet de les diferents estructures al llarg de la història, conèixer a grans trets l’evolució d’aquestes formes i els usos i funcions comunicatius atorgats a la música en els diversos contextos culturals i socials. L’anàlisi musical ha d’afavorir un acostament a la música més vivencial, on el gaudi hi sigui present, però que desenvolupi alhora les capacitats d’apreciació, d’escolta i formulació de judicis argumentats, que incentivi la mobilització d’actituds pro positives i creatives, i promogui la sensibilització envers els valors socials de l’art. 

Durant els dos cursos de la matèria es preveu també temps per preparar el llistat d’obres incloses en l’examen d’Anàlisi Musical de les PAU.

DISSENY

La matèria de disseny pretén donar a conèixer els mecanismes i les condicions dels disseny dels espais, dels objectes, de il·lustració i disseny de moda i de les imatges gràfiques que ens envolten, i aportar a l’alumnat les eines necessàries per a la seva comprensió i per abordar la seva concepció i pràctica de manera introductòria. Aquesta pretensió mai no serà de formar especialistes, però sí d’iniciar l’alumnat en el procés i la realització d’un projecte de disseny, així com en la reflexió i l’anàlisi d’aquesta pràctica, sempre establint un pont de connexió amb els coneixements adquirits anteriorment i principalment els referits a les arts plàstiques de dibuix i tecnologia.

DIBUIX ARTÍSITC II

L’assignatura de Dibuix Artístic en Batxillerat aprofundeix en les destreses i els conceptes del dibuix adquirits en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria per a usar-los com a ferramenta del pensament que participa en el procés creatiu, comunicatiu, plàstic i visual, contribuint a adquirir les competències necessàries per a la formació permanent de l’individu. La matèria Dibuix Artístic I i II aporta coneixements teòrics, tècnics i estètics, i fomenta un pensament divergent. L’aprenentatge estètic ha de realitzar-se sobre bases teòriques i pràctiques que faciliten els fonaments i les destreses necessaris per al desenrotllament de la creativitat, l’esperit d’investigació i la formació permanent. L’assignatura es desenrotlla durant dos cursos acadèmics de l’etapa de Batxillerat, amb el criteri organitzador de refermar en el primer curs les habilitats i els coneixements necessaris per al seu desenrotllament i posterior aplicació tècnica en el segon curs. De manera gradual i seqüencial, els coneixements i destreses adquirits en Dibuix Artístic I han de servir com a base sobre la qual s’assente Dibuix Artístic II. S’ensenyarà i s’aplicarà el principi de partir dels aspectes més generals als més particulars, perquè l’alumnat adquirisca les habilitats i els conceptes que li possibiliten la consecució d’aprenentatges significatius per mitjà del disseny de projectes globals.

HISTÒRIA DE LA MÚSCIA I LA DANSA (2h) I PRÀCTICA MUSICAL II (2h). 

Aquestes matèries son diferents, però cal cursar-les emparellades, donat que són de només dos hores setmanals, i els blocs han de ser de quatre hores setmanals. La matèria d’Història de la Música i la Dansa, és una matèria teòrica que explora la història dels músics més importants des dels inicis fins a l’actualitat, tot lligant la música i la dansa. La matèria de Pràctica Musical II, és una continuació de la part pràctica de cant que es va fer a 1r de batxillerat, i l’objectiu és aprofundir en el control de la veu solista i el cant coral polifònic.

ARTS ESCÈNIQUES

L’alumnat que cursa la matèria d’arts escèniques aprèn a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, per mitjà de l’ús de variades tècniques i habilitats inherents a les arts escèniques: treball dramàtic, musical i d’expressió corporal. Els objectius i els continguts d’aquesta matèria s’articulen entorn de tres eixos d’actuació fonamentals: en primer lloc, potenciar la formació integral de l’alumnat, a través d’una formació artística vivencial i eminentment pràctica; en segon lloc, incidir en aspectes com la creativitat a través d’un muntatge relacionat amb les variades possibilitats que ofereixen les arts escèniques  i, en tercer lloc, contribuir al desenvolupament personal,  afavorint actituds d’empatia en relació amb les dinàmiques de grup, que en aquesta matèria són molt importants, ja que es tracta d’un treball en equip, i contribuir també a despertar la sensibilitat i l’interès de l’alumnat envers les manifestacions artístiques.

LITERATURA CASTELLANA

Aquesta assignatura té com a objectiu ajudar a comprendre i gaudir de la poesia, la narrativa i el teatre amb la lectura comentada de sis obres crucials de la història de la literatura castellana. Aquestes lectures es realitzaran i interpretaran a classe i, a partir d’elles, es posaran en comú les característiques generals dels principals corrents de la literatura universal que conflueixen a la literatura castellana.

LITERATURA CATALANA 

La literatura catalana és una matèria optativa de batxillerat  basada
en la lectura de 6 obres literàries d’autors catalans del segle XX: 2
novel·les, 2 poemaris i 2 obres de teatre.

Les lectures es fan per ordre cronològic i s’acompanyen d’explicacions sobre el context cultural i històric, per tal de facilitar-ne la comprensió i interpretació.  La majoria dels textos, especialment si són poemes o fragments teatrals, es llegeixen a classe  i de manera participada.

A més de dotar l’alumne d’una bona preparació per a la selectivitat en una matèria que pondera per a la majoria de carreres de l’àmbit de lletres, la matèria serveix per a fomentar el gust per la lectura i per a proporcionar una bona base lingüística, literària i cultural a l’alumne.