Preinscripció i Matrícula

PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-21

Publicació de llistes de barem i llistes d’assignacions d’espera

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya.

Reclamacions del barem provisional

 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

La presentació de reclamacions es podran enviar al correu del centre preinscripcio@institutnarcisoller.cat.

El centre  donarà resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

 

Llistat definitiu ESO, 7 de juliol de 2020

Matrícula ESO

Després de veure la plaça assignada al nostre centre heu d’omplir el formulari i descarregar els documents del vostre curs. Recordeu a descarregar els arxius per poder imprimir-los. Després podeu trucar al centre i demanar cita prèvia. Qualsevol dubte: e3004608@xtec.cat.

Alumnat preinscrit amb plaça assignada d’ ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

 


 

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2020-21

Publicació de llistes de barem i llistes d’assignacions d’espera

 

Reclamacions del barem provisional

Llistats definitius

Matrícula Batxillerat

 • Alumnat preinscrit amb plaça assignada de Batxillerat: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

 

PREINSCRIPCIONS CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 2020-21

Publicació de llistes de barem i llistes d’assignacions d’espera

Es publicaran les llistes dels sol·licitants anonimitzades al web del centre.

Matrícula Cicle Formatiu de Grau mitjà

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020

 


PREINSCRIPCIONS CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 2020-21

Del 10 al 17 de juny: Telemàtica

OFERTA INICIAL DE PLACES

Publicació de l’oferta inicial de places

COM S’HA DE FER?

Per aquest curs 2020-2021 la preinscripció per als ensenyaments de grau mig i grau superior de Formació Professional es fa totalment de forma electrònica, per la qual cosa desapareix l’opció de sol·licitud presentada en format paper.

Preinscripció telemàtica: del 10 al 17 de juny

Accés directe a la sol·licitud de preinscripció

Requisits acadèmics d’accés

Prioritat per la via de Batxillerat

Accés directe a documentació i criteris de prioritat

La sol·licitud de preinscripció per accedir als estudis de Formació Professional (grau mig i grau superior) es pot presentar de dues maneres:

Sol·licitud electrònica

 • Què implica?
  • La identificació de l’alumne o alumna i de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.
  • No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada.
  • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.
  • Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció. Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@institutnarcisoller.cat

Sol·licitud amb suport informàtic

 • Què implica?
  • L’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud i,
  • la presentació del resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció.

  Si no s’envia el resguard al centre, la sol·licitud es considera no presentada.

 • Qui ha de presentar la sol·licitud amb suport informàtic?
  • Alumnes sense cap sistema d’identificació electrònica.
  • Alumnes de fora de Catalunya.
  • Alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-2016.
  • Identificació de l’alumne (IDALU)
   Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, en cas de presentar la sol·licitud en suport informàtic, han de deixar el camp en blanc.
   És obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat. És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.
   L’alumne/a pot consultar l’identificador en aquest enllaç.

Per aquells alumnes que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica i utilitzin la sol·licitud en suport informàtic, s’elimina la necessitat de presentar el resguard de la  sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@institutnarcisoller.cat

En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del  correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarem a aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

Així mateix, aquells alumnes que hagin fet sol·licitud electrònica però que hagin  d’acreditar algun criteri de prioritat documentalment, ho podeu fer enviament un correu electrònic al mateix correu.

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament del 2 al 8 de juny de 2020

Matrícula Cicle Formatiu de Grau Superior

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020

PREINSCRIPCIONS ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC 2020-21

Del 29 de juny al 7 de juliol: Telemàtica

OFERTA INICIAL DE PLACES

Oferta inicial de places escolars: 23 de juny de 2020

Participants en el procés i requisits

Poden participar en el procés les persones interessades que compleixin tots els requisits següents:
a) Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA), que disposin de l’informe emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP).
b) Alumnes d’entre 16 i 20 anys d’edat durant l’any natural d’inici de l’oferta, que compleixin com a màxim 21 anys d’edat durant l’any 2020.

Calendari

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d’Educació. Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s’hi poden fer constar fins a trespeticions, per ordre de preferència. La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició, junt amb la documentació acreditativa. No s’admeten sol·licituds fora de termini.

La presentació de la sol·licitud es pot fer enviant un correu electrònic
adjuntant el formulari de la sol·licitud de preinscripció complimentat i l’escaneig o fotografia de la documentació acreditativa necessària.

Correu electrònic oficial per a la preinscripció: preinscripcio@institutnarcisoller.cat

 

Documentació i criteris de prioritat

a) Documentació identificativa

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Trebal, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

b) Documentació acreditativa dels criteris específics

A. Proximitat del domicili al lloc de realització de l’itinerari (les puntuacions no són acumulables)
– Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 50 punts.
– Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 30 punts.
– Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre on s’imparteix l’itinerari: 15 punts.

Documentació acreditativa:

 • Original i fotocòpia del DNI o targeta de residència on consta el NIE.
 • Si el domicili al·legat no coincideix amb el del DNI o la targeta de residència, o és un estranger sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

B. Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2019-2020: per estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria: 25 punts.

 • Documentació acreditativa: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

C. Participació per primera vegada en programes postobligatoris: per no haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

 • Documentació acreditativa: l’acreditació d’aquest criteri es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.
En cas d’empat en les puntuacions tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d’empat que encara es mantinguin es farà un sorteig en cada centre.