Història

L’Institut Narcís Oller és un centre de titularitat pública i està ubicat al municipi de Valls, en el barri de El Fornàs. L’Institut és un centre arrelat a Valls i la seva comarca des de fa més de cinquanta anys. Fem aquí un breu repàs a aquesta llarga història:

 Orígens

El 16 de juliol de 1952 es publicà en el número 198 del Boletín Oficial del Estado el Decret de creació a Valls del “Centro de Enseñanza Media y Profesional de Modalidad Agrícola y Ganadera”, dependent del Ministeri d’Educació Nacional, Direcció General d’Ensenyança Laboral.

El dia 4 de novembre de 1952, amb vuit professors ( Manuel Anciola, Josepa Cardó, José M. de Dalmases, Mn. Josep Gil, Felisa López, Octavi Roca, Josep Sisquella, Josep M.Tost) i trenta-nou alumnes, s’iniciaren les classes de batxillerat a l’Institut, anomenat, a partir de 1955, Institut Laboral Narcís Oller.

Plans d’estudi

Aquest batxillerat laboral constava de cinc cursos de grau elemental i dos de superior (aquest últim   d’especialitat avicultura- es va concedir el curs 63-64) i va estar vigent fins al curs 1972-73. S’hi accedia a partir dels deu anys, després haver superat un examen d’ingrés. La seva importància, des de la perspectiva actual, rau, sobretot, en el fet que amb ell es van iniciar els estudis públics de batxillerat a la ciutat de Valls, els quals, amb els canvis corresponents als diferents plans, han tingut una continuïtat fins avui a l’Institut Narcís Oller.

El curs 1967-68, coexistint amb el laboral que ja s’anava extingint, va començar a impartir-se el batxillerat general, i l’Institut passà a denominar-se Institut Tècnic d’Ensenyament Mitjà. Aquest batxillerat constava de 4 cursos d’elemental i dos de superior, i el COU (curs d’orientació universitària) que començà a l’Institut el curs 1973-74. A aquest batxillerat general s’hi accedia igualment a partir dels deu anys.

Les primeres noies entraren a l’Institut amb el batxillerat unificat general el curs 1967-68, si bé anaven a classes separades dels nois. El curs 1971-72, amb la implantació del batxillerat superior, hi començaren a haver per primera vegada les classes mixtes.

El curs 1975-76 va iniciar-se el pla d’estudis de la coneguda com a Llei general d’educació del 70, que allargà l’educació bàsica obligatòria i fixà l’entrada dels alumnes als instituts a partir dels catorze anys. Llavors el centre es denominà Institut Nacional de Batxillerat i, a partir de 1981, Institut de Batxillerat. El BUP (batxillerat unificat polivalent) de tres anys i el COU d’un any formaven aquest pla d’estudis secundaris, que va estar vigent fins al curs 1998-99.

Els cursos 1984-85 i 1985-86 l’Institut fou Centre Pilot en l’aplicació parcial de la reforma educativa. El curs 1986-87 els grups del batxillerat experimental passaren al BUP.

El curs 1996-97 es va començar a aplicar la LOGSE amb l’ESO (educació secundària obligatòria) de quatre cursos -a partir dels dotze anys- i el batxillerat de dos -a partir dels setze-. Aquest pla d’estudis va coexistir tres anys amb l’anterior fins que va estar completament implantat el curs 1999-2000. L’IES Narcís Oller imparteix des dels inicis del nou sistema totes les modalitats de batxillerat.

Directors

A més de l’actual, els directors de l’Institut han estat sis:

Josep Sisquella Argila: 1952-57. Professor de Formació Manual. Va ser el primer director. En el seu període van iniciar-se els estudis de batxillerat laboral i es van fer les gestions per aconseguir el camp de pràctiques al terreny que avui dia ocupen la Creu Roja, el CEIP Baltasar Segú i l’IES Jaume Huguet. Pel que fa a l’edifici, és en aquest període que es fan les principals obres d’adequació.

Jesús Guiral Grau: 1958-70. Professor de Ciències Naturals. Sota la seva direcció es van consolidar els estudis de batxillerat laboral amb la consecució del batxillerat superior, especialitat en avicultura. També es va concedir el Col·legi Menor, durant set anys instal·lat a les mateixes dependències de la plaça del Quarter. El curs 1967-68 es va començara impartir a l’Institut el batxillerat general.

 Octavi Roca Artiga: 1970-89. Professor de Física i Química. Es consolida el batxillerat general, amb el batxillerat superior, i el COU. Més tard s’implanta el BUP i el COU. S’elabora el primer Reglament de règim intern del centre i es posa en marxa l’Associació de pares. Així mateix, es fan obres al segon pis de l’edifici per instal·lar-hi els seminaris didàctics i la biblioteca.

Josep M. Pallàs Guasch: 1989-96. Professor de Llengua i Literatura Catalanes. S’elabora sota la seva direcció el Projecte Lingüístic, el Pla d’Acció Tutorial, un nou Reglament de Règim Intern i el Projecte Educatiu de Centre. Es comencen a canalitzar les demandes d’una millora integral de l’edifici i més tard les de la construcció d’un nou centre.

Carme Mansilla Cabré: 1996-2004. Professora de Llengua i Literatura Espanyoles. En el començament de la seva direcció s’instaura i es consolida el nou sistema de l’ESO i el batxillerat LOGSE. S’intensifiquen les demandes d’un nou centre i finalment s’aconsegueix que es comenci a construir el setembre del 2000.

Xavier Salat Brunel: 2004-2011. Professor de Biologia i Geologia. Sota la seva direcció s’efectua l’ampliació de l’edifici amb una nova ala est. Neix l’itinerari teatral de 3r i 4t d’ESO que formaran la base per la creació de la nova via escènica del batxillerat artístic. També es desenvoluparà el Pla de Millora del centre i el Pla d’Autonomia. En aquest període també es crea la USEE i l’Aula d’Acollida.

Josep M. Pallàs Guasch: 2011-2019. Professor de Llengua i Literatura Catalanes, ja havia estat director en el període 1989-96. Reprèn la tasca de direcció amb l’aval de l’experiència, tant pel que fa a la gestió del centre, com per la seva etapa com a Director dels Serveis Territorials de la Província de Tarragona. Sota la seva direcció es culmina el Pla d’Autonomia de Centre (PAC 2010-14), es crea el Grup Experimental de Plurilingüisme (GEP 2015-17), es redacta el Projecte Educatiu de Centre (PEC), les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), i el Projecte Lingüístic de Centre (LIC). Es crea i desenvolupa la plataforma interactiva QUIRÓ, i es crea la Comissió TAC del centre. En aquest període es consoliden les quatre línies del SIEI i s’inicia la Comissió de Convivència, Amistat i Tolerància (CAT).

Andreu Dexeus Domingo: 2019. Professor de Música, ha estat cap d’estudis del centre en el període 2011-19. Amb aquesta experiència en la gestió del centre, actualment és el director de l’institut.

Alumnes i professors 

Els expedients d’alumnes que es guarden a l’arxiu de l’Institut són prop de 10.000, inclosos els pertanyents als dels centres adscrits o dependents (Col·legi Companyia de Maria, Col·legi Jesús i Maria, Col·legi Nostra Senyora del Carme, Col·legi Sagrat Cor i Universitat Laboral, de Tarragona; Col·legi Claret, de Valls i Col·legi Nostra Senyora de la Mercè, de Montblanc). Així mateix, l’institut de batxillerat de Montblanc va ser una secció del de Valls l’any que es va crear, el 1985-86; i en l’actualitat, la SES d’Alcover és una secció del Narcís Oller des del curs 1998-99.

La matrícula del Centre ha oscil·lat des del minoritari primer batxillerat amb unes quantes desenes d’alumnes als actuals estudis d’ensenyament secundari obligatori, passant pels anys de màxima implantació, a conseqüència de l’augment demogràfic i de l’accés d’una gran part de la població al batxillerat, que coincideix amb la dècada dels 90 (l’Institut arriba el 1996-97 als 955 matriculats). En l’actualitat, i a causa de l’increment de la població escolar i l’oferta educativa de l’Institut, la matrícula torna a ser considerable i se situa prop dels 800 alumnes.

Pel que fa al professorat, cal dir que gran part del que començà l’any 1952 va passar pràcticament tota la seva vida laboral a l’Institut; els primers anys, el Claustre amb prou feines superava la dotzena de professors; actualment el componen prop d’una vuitantena. En tots aquet temps han passat per l’Institut unes tres-centes persones, comptant només el professorat que hi ha treballat com a mínim un curs complet.

Edificis

El 1952, el lloc triat per a impartir els nous estudis de batxillerat fou l’històric edifici de la plaça del Quarter, ja ocupat parcialment per l’Escola del Treball des de l’any 1942. El curs 1953-54 s’hi començaren les necessàries obres d’adequació com a centre d’ensenyament, ja que en aquell moment l’edifici tenia encara una gran part de les dependències orientades a la funció de quarter de cavalleria, per a la qual es va construir cap a meitat del segle XVIII. Les obres, amb un pressupost de prop de dos milions de pessetes, s’acabaren l’hivern del 57; consistiren a reformar completament els dos pisos ja existents, aixecar-ne un de nou amb una torre a cada costat i renovar la façana.

Cinquanta anys després dels seus inicis l’Institut Narcís Oller, empès per les circumstàncies -impossibilitat de guanyar espai, pèrdua de gran part del pati per la construcció de blocs d’habitatges, falta de menjador, etc- es traslladà a un nou edifici que obrí una nova etapa en la seva història i que s’estrenà el curs 2002-03 amb la mirada posada en el futur.