Normativa

Convalidacions

Convalidacions de FOL i EIE

Totes les convalidacions s’han de sol·licitar a la secretaria del centre o tràmits online a partir del 14 de setembre fins 30 d’octubre de 2020

Convalidacions FOL (Formació i Orientació Laboral)

Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003 concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Incorporació al treball”) tant a grau superior com a grau mitjà.

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.

El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

 • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
 • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
 • Denominació i durada del curs
 • Localitat i data d’expedició del certificar
 • Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta “convalidació” l’atorga la direcció del centre i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions; si està matriculat en un cicle LOE serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Convalidacions EIE (Empresa i Iniciativa Emprenedora)

Alumnat que té aprovat Administració, gestió i comercialització en la petita empresa LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària familiar LOGSE, Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives LOGSE, o bé disposa del títol de tècnic en Gestió administrativa LOGSE o del títol de tècnic superior en Administració i finances LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableixen els Real Decret dels títols LOE que han substituït els cicles que tenien els crèdits mencionats concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Empresa i iniciativa emprenedora) tant a grau superior com a grau mitjà.

Alumnat que té aprovat EIE LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior cal aplicar l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, es farà constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions, i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

 

Convalidacions entre cicles

Totes les convalidacions s’han de sol·licitar a la secretaria del centre a partir del 14 de setembre al 30 d’octubre de 2020.

Segons les taules adjuntes, si la convalidació la pot resoldre el centre educatiu s’escriurà C (convalidat) en la qualificació.

Si la convalidació l’ha de resoldre el Departament d’Educació (lletra D a les taules) es considera convalidació singular. En aquest cas l’alumne ha d’assistir a classe i cursar les matèries fins que li sigui lliurada la resolució positiva o negativa de la convalidació (aquestes resolucions poden trigar fins a 6 mesos en ser atorgades). Si l’alumne ha cursat els mòduls o crèdits que preveia convalidar i ha estat qualificat positivament amb una nota superior a 5 pot renunciar a la convalidació un cop atorgada, prèvia comunicació a la secretària del centre.

Les taules dels 3 cicles:

Taula de convalidacions de CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

Taula convalidacions de CFGS Educació Infantil

Taula de convalidacions de CFGS Integració Social

 

Certificats d’equivalència del català

Per poder demanar l’equivalència del nivell de català cal que comproveu abans si compliu algun dels requisits de la taula següent:
Taula d’equivalències del nivell de català

En cas afirmatiu, cal que ens entregueu la següent documentació:

  • Sol·licitud degudament completada o tràmit online
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (l’alumnat que hagi cursat l’ ESO o el Batxillerat al nostre centre només ha de portar l’original)
  • Documentació acadèmica (segons correspongui):

Nivell B:

   • Original del llibre d’escolaritat d’ EGB
   • Original del llibre d’escolaritat d’ EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i del títol d’FP1
   • Original del llibre d’escolaritat d’ ESO

Nivell C:

   • Original del llibre d’escolaritat d’ ESO
   • Original del llibre d’escolaritat d’ ESO, llibre qualificacions de BUP i llibre de qualificacions de Batxillerat (alumnat que va cursar 1r i 2n de BUP i després el Batxillerat)
   • Original del llibre d’escolaritat d’ EGB i del llibre de qualificacions de BUP
   • Original del llibre d’escolaritat d’ EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i FP2 i del títol d’FP2
   • Certificats de matrícula ( del curs actual i de cursos anteriors)
   • Certificats de qualificacions.

Matrícula semipresencial

La matrícula semipresencial té per finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional. Va adreçada a les persones que acrediten documentalment la incompatibilitat de l’horari lectiu amb:

a) el treball

b) tenir cura d’altres persones

c) qualsevol altra circumstància excepcional

que els impedeixi o dificulti d’assistir a la totalitat de les hores lectives. La matrícula semipresencial es pot sol·licitar a la direcció del centre a través d’aquest formulari

L’alumne es compromet a:

 • Assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.
 • Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul, crèdit o unitat formativa.
 • Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma semipresencial.

La documentació acreditativa de les incompatibilitats és la següent:

a) Causa: treball com a assalariat o assalariada.
Documentació acreditativa: informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i contracte de treball o bé informe de l’empresa, que indiqui l’horari de treball.

b) Causa: treball autònom.
Documentació acreditativa: còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques,
i rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent.

c) Causa: tenir cura d’altres persones.
Documentació acreditativa: del vincle, pot ser el llibre de família o bé una declaración jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la cura, per part de la persona interessada, d’altres persones.

d) Causa: qualsevol altra circumstància excepcional.
Documentació acreditativa: declaració jurada de la persona interessada, i documentació emesa per algun organisme oficial, entitat social, entitat sociosanitària o entitat sanitària, o similar a les anteriors, relativa a la circumstància excepcional.

 

Exempcions FCT 2020-21

Accedeix al següent enllaç a l’apartat d’exempcions