Títols

Títol de Batxillerat – Sol·licitud –

L’alumnat que vulgui sol·licitar el Títol de Batxillerat ha de passar per la secretaria del centre per tal que li donem l’imprès de sol·licitud.

Després s’haurà de dirigir a una oficina de “La Caixa” de Pensions per realitzar l’ingrés corresponent:

 • 66,90€ (general)
 • 33,45€ (sí l’alumne/a presenta el carnet vigent de família nombrosa o monoparental)
 • 00,00€ (sí l’alumne/a presenta el carnet vigent de família nombrosa + monoparental)

Una vegada hagi realitzat l’ingrés, haurà de retornar a la secretaria del centre l’imprès de sol·licitud degudament segellat pel banc, així com la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si s’escau.

És imprescinbible retornar l’imprès a la secretaria una vegada realitzat el pagament, en cas contrari, no es tramitarà la sol·licitud del títol i l’alumne/a perdrà l’import ingressat.

 

Títol d’ESO, Batxillerat, BUP – Recollida –

Per recollir el títol corresponent, l’alumne/a haurà de portar la següent documentació:

 • Original del DNI, NIE o passaport.
 • Resguard del títol.

En el cas que sigui una persona autoritzada qui reculli el títol, haurà de portar la següent documentació:

 • Autorització signada per l’alumne/a, on consti el seu nom, cognom i DNI/NIE/passaport i de la persona autoritzada . (Us recordem que els títols són nominals i, per aquest motiu, el pare/mare o tutor/a de l’alumne/a també ha de portar autorització per poder recollir el títol).
 • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de l’alumne/a.
 • DNI, NIE o passaport de la persona autoritzada.
 • Resguard del títol.